Karadeniz’de moral arıyoruz

Önce şampiyonluk ardından da play-off hesabından uzaklaşan Çorum Belediyespor yarın saat 15.30’da Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’nda Düzyurtspor önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Karadeniz’de moral arıyoruz

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin 32. haf­ta ma­çın­da ya­rın Düz­yurt­spor dep­las­ma­nın­da üç pu­an has­re­ti­ne son ver­mek için mü­ca­de­le ede­cek.

Lig­de 12 haf­ta­dır ga­li­bi­ye­te has­ret olan kır­mı­zı si­yah­lı­lar ya­rın sa­at 15.30’da Ah­met Su­at Öz­ya­zı­cı Sta­dı’nda Düz­yurt­spor önün­de üç pu­an için mü­ca­de­le ede­cek.

Şam­pi­yon­luk he­de­fi ile baş­la­nan lig­de ikin­ci ya­rı­da ina­nıl­maz bir dü­şüş ya­şa­yan ve ön­ce zir­ve­den ko­pan son­ra­da play-off po­ta­sı dı­şın­da ka­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da üçün­cü tek­nik adam de­ği­şik­li­ği ya­şan­mış ve se­zon so­nu­na ka­dar ta­kım Se­lim Sü­mer’e tes­lim edil­miş­ti. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dört fut­bol­cu ile yol­la­rın son dört maç ön­ce ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan haf­ta için­de sa­kat­la­nan Abu­zer’de se­zo­nu bü­yük oran­da ka­pat­tı.

Ev sa­hib Düz­yurt­spor ise lig­de teh­li­ke­li böl­ge­den uzak­laş­tık­tan son­ra ken­di­ne üst sı­ra­lar­da yer bul­ma­ya ça­lı­şı­yor. Geç­ti­ği­mi haf­ta zor­lu Pa­yass­por dep­las­ma­nın­da pu­an­la dö­nen Düz­yurt­spor’da tüm he­sah­lar iç sa­ha­da ga­lip ge­le­rek sı­ra­la­ma­da yu­ka­rı çı­kı­şı­nı de­vam et­tir­mek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER