Kaymakam şampiyonları kabul etti

Kü­çük­ler Bad­min­ton’da Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu spor­cu ve ida­re­ci­le­ri il­çe kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di.

Kaymakam şampiyonları kabul etti

HALİL ÖZTÜRK

Okul­lu Kü­çük­ler Bad­min­ton’da Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu ta­kı­mı ve an­tre­nör­le­ri­ni Os­man­cık Kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan ma­ka­mın­da ka­bul ede­rek ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı kut­la­dı.

Zi­ya­re­te Os­man­cık İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mah­mut To­ker, Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Uğur Ulu­çay, Meh­met Akif Er­soy Mü­dü­rü Se­fa Ka­ya­lı ve Okul Ai­le Bir­li­ği Baş­ka­nı Hil­mi Ye­dek­çi ile şam­pi­yon ta­kı­mın Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve Bad­min­ton Mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar ile spor­cu­lar Meh­met Can Tö­re­miş, Ha­şim Kı­lıç, Fur­kan Ye­dek­çi, Meh­met Ulaş Uzun ve Meh­met Efe Us ka­tıl­dı­lar.

Os­man­cık Kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan şam­pi­yon ta­kı­mın spor­cu­la­rı ve Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni­ni tek tek kut­la­dı ve ba­şa­rı­la­nı ile bü­yük gu­rur ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Al­kan, Bad­min­ton bran­şın­da Os­man­cık’ın ar­tık Tür­ki­ye’de söz sa­hi­bi ko­nu­ma gel­di­ği­ni be­lir­te­rek bu ba­şa­rı­nın­da bu­nun bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Al­kan, ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rın ge­li­şim­le­ri­ni de­vam et­ti­re­rek mil­li ta­kım­lar dü­ze­yin­de il­çe­mi­zi, ili­mi­zi ve ül­ke­mi­zi tem­sil et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di ve mi­nik spor­cu­lar­dan bu­nun için da­ha faz­la ça­lış­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER