Kıvanç’a da iyileştirme

Çorum Belediyespor’un genç futbolcusu Kıvanç’ın 2022 yılına kadar olan sözleşmesi iyileştirme yapılarak yenilendi.

Kıvanç’a da iyileştirme

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi iç trans­fer­de genç fut­bol­cu Kı­vanç’ın söz­leş­me­si­ni iyi­leş­tir­me ya­pa­rak ye­ni­le­di.

İs­tan­bul Bağ­cı­lars­por’dan ön­ce­ki se­zon Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sı­na ge­len ve U 19 ta­kı­mın­da gös­ter­di­ği per­for­mans ile dik­kat çe­ken Kı­vanç Ka­ya geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da pro­fes­yo­nel ya­pıl­mış­tı.

2022 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan Kı­vanç Ka­ya ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da üc­re­tin­de iyi­leş­tir­me ya­pı­la­rak söz­leş­me­si ye­ni­len­di.

İm­za tö­re­ni son­ra­sın­da ko­nu­şan Kı­vanç Ka­ya geç­ti­ği­miz se­zon faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­mış­tı bu se­zon ka­zan­dı­ğı tec­rü­be ile da­ha çok ça­lı­şa­rak elin­den ge­le­nin en faz­la­sı­nı ya­pıp ta­kı­mı­na da­ha faz­la kat­kı sağ­la­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da genç fut­bol­cu­la­ra bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni bu doğ­rul­tu­da gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü­nü önü­müz­de­ki gün­ler­de di­ğer genç fut­bol­cu­la­rı­mız ile gö­rüş­me­ler ya­pa­rak söz­leş­me­le­ri im­za­la­mak is­ti­yo­ruz’ de­di.

Tat­lı, ge­rek iç ge­rek­se dış trans­fer­de gö­rüş­me­le­rin yo­ğun şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni an­cak ace­le et­me­dik­le­ri­ni ve en doğ­ru isim­ler­le söz­leş­me im­za­la­mak için ti­tiz bir ça­lış­ma için­de ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2018, 17:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER