Kızılcahamam’da son prova bugün Bandırmaspor ile

Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki son ha­zır­lık ma­çın­da bu­gün sa­at 17’de So­ğuk­su Te­sis­le­ri sa­ha­sın­da 2. lig tem­sil­ci­si Ban­dır­mas­por ile kar­şı­la­şa­cak.

Kızılcahamam’da  son prova bugün Bandırmaspor ile

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki son ha­zır­lık ma­çın­da bu­gün Ban­dır­mas­por ile ya­pa­cak.
8 Ağus­tos’tan bu­ya­na Kı­zıl­ca­ham Çam Otel’de ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bı­nı sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün sa­at 18.00’de Kı­zıl­ca­ha­mam İl­çe sa­ha­sın­da 2. lig­de mü­ca­de­le eden Ban­dır­mas­por ile üçün­cü ha­zır­lık ma­çı­na çı­ka­cak.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım kamp­ta ilk ha­zır­lık ma­çın­da Eroks­por ile 1-1 be­ra­be­re iken 70. da­ki­ka­da ya­rı­da ka­lan ve ikin­ci maç­ta ise Bug­saşs­por ile 1-1 be­re­be­re bi­ten maç­ta iki pro­va yap­mış­tı. Bu­gün oy­na­na­cak maç­ta Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han lig kad­ro­sun­da dü­şün­dü­ğü isim­le­re da­ha faz­la for­ma şan­sı ver­me­si bek­le­ni­yor.

Kamp yarın bitiyor
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da 12 gün­lük Kı­zıl­ca­ham kam­pı ya­rın so­na eri­yor. Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk iki eta­bı­nı Ço­rum’da ya­pan Ço­rum Be­led­yes­por 8 Ağus­tos’tan iti­ba­ren Kı­zıl­ca­ham’da sür­dür­dü­ğü üçün­cü eta­bı ya­rın ta­mam­lı­yor.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım pa­zar sa­ba­hı ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la kam­pı ta­mam­la­ya­cak ve bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan fut­bol­cu­la­ra üç gün izin ve­ri­le­cek. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han’ın iki gün ola­rak plan­la­dı­ğı izin fut­bol­cu­la­rın ça­lış­ma tem­po­su ve bir­de Kur­ban bay­ra­mı ne­de­ni ile bir gün uzat­tı­ğı öğ­re­nil­di. Pa­zar gü­nü da­ğı­la­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por 23 Ağus­tos per­şem­be gü­nü Ço­rum’da top­la­na­rak ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın son eta­bı­na evin­de baş­la­ya­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım 26 Ağus­tos cu­mar­te­si gü­nü ise evin­de Er­ba­as­por ile lig ön­ce­si son ha­zır­lık ma­çı­na çı­ka­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER