Kombineler satışa hazır

Çorum Belediyespor yeni sezon için bastırılan kombine biletler açık 50 kapalı 100 liradan satışa çıkarılacak.

Kombineler satışa hazır

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi ye­ni se­zon için kom­bi­ne bi­let sa­ta­cak. Ko­nu hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ye­ni se­zon için kom­bi­ne bi­let­le­rin ge­çen se­zon­da ol­du­ğu gi­bi açık tri­bün 50 ka­pa­lı tri­bün ise 100 li­ra ola­rak be­lir­len­di­ği­ni söy­le­di.
Bi­let­le­rin önü­müz­de­ki gün­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Al­tun­ka­ya ‘Sa­tış nok­ta­la­rı ko­nu­su­nu net­leş­ti­rip ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­re­ce­ğiz. Ama ön­ce­sin­de al­mak is­te­yen olur­sa Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri’ne gi­dip ala­bi­lir­ler. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız, bir­lik-be­ra­ber­lik duy­gu­su­nu ön pla­na çı­kar­tıp şeh­rin ta­kım et­ra­fın­da ke­net­len­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Tüm ta­raf­tar­la­rı­nı­zı kom­bi­ne bi­let al­ma­ya da­vet edi­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
asım tok
asım tok - 1 hafta Önce

Kombinelerin üstünde klüp Arman’ımı yoksa PEMPE ÇEKET,SARI AYAKKABI fotoğrafımı olacak bilgilendirseniz.

SIRADAKİ HABER