Kombineler satışa hazır

Çorum Belediyespor yeni sezon için bastırılan kombine biletler açık 50 kapalı 100 liradan satışa çıkarılacak.

Kombineler satışa hazır

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi ye­ni se­zon için kom­bi­ne bi­let sa­ta­cak. Ko­nu hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ye­ni se­zon için kom­bi­ne bi­let­le­rin ge­çen se­zon­da ol­du­ğu gi­bi açık tri­bün 50 ka­pa­lı tri­bün ise 100 li­ra ola­rak be­lir­len­di­ği­ni söy­le­di.
Bi­let­le­rin önü­müz­de­ki gün­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Al­tun­ka­ya ‘Sa­tış nok­ta­la­rı ko­nu­su­nu net­leş­ti­rip ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­re­ce­ğiz. Ama ön­ce­sin­de al­mak is­te­yen olur­sa Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri’ne gi­dip ala­bi­lir­ler. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız, bir­lik-be­ra­ber­lik duy­gu­su­nu ön pla­na çı­kar­tıp şeh­rin ta­kım et­ra­fın­da ke­net­len­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Tüm ta­raf­tar­la­rı­nı­zı kom­bi­ne bi­let al­ma­ya da­vet edi­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
asım tok
asım tok - 4 yıl Önce

Kombinelerin üstünde klüp Arman’ımı yoksa PEMPE ÇEKET,SARI AYAKKABI fotoğrafımı olacak bilgilendirseniz.

Galip oran
Galip oran - 4 yıl Önce

Bu mustafa ALTINKAYA NE İŞ YAPAR KLÜBE GAYDASI NE var Kİ ,3 Yıldır klüpte HAMİT IŞIKLA birlikte prim de alıyorlarmış inşAllah yalandır inanmam ama böyleyse gönderin gitsin böylelerini...

SIRADAKİ HABER