Komple sporcu

Elazığ’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Eren Güler’in aynı zamanda dört yıldır Çorum Belediyespor Akademi Ligi takımlarında futbol oynadığını biliyormuydunuz.

Komple sporcu

HA­RUN AK­KA­YA
Spor­cu ai­le­nin ço­cu­ğu Eren Gü­ler komp­le bir spor­cu. Genç spor­cu uzun yıl­lar­dır ba­ba­sı Şa­hin Gü­ler ile bir­lik­te uzak do­ğu spor­la­rı branş­la­rın­da ça­lış­ma ya­pı­yor. Bu­nun ya­nın­da fut­bo­lu­da se­ven ve oy­na­yan Eren Gü­ler güç­lü fi­zi­ği ile Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da baş­la­dı ve ön­ce­ki yıl­lar­da ke­sin­ti­li ola­rak­ta fut­bo­la de­vam et­se­de ge­çen yıl se­zon bo­yun­ca U 17 ta­kı­mı ile Ge­li­şim Li­gin­de mü­ca­de­le et­ti.
Uzak do­ğu spor­la­rı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı sa­ha­da ag­re­sif bir gö­rün­tü ver­me­si bek­le­nen Eren Gü­ler tam ak­si­de ta­kı­mın en sa­kin cen­til­men oyun­cu­la­rı ara­sın­da ön sı­ra­lar­da yer alı­yor.
Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da şam­pi­yo­na­lar­da kür­sü­ye çı­kan an­cak şam­pi­yon­luk ka­za­na­ma­yan Eren Gü­ler Ela­zığ’da so­na eren Tür­ki­ye Kick Boks Şam­pi­yo­na­sın­da sık­le­tin­de şam­pi­yon ola­rak al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. Ba­şa­rı­lı spor­cu­nun ya­nın­da ay­nı za­man­da an­tre­nö­rü ba­ba­sı Şa­hin Gü­ler var­dı. Şa­hin ho­ca şam­pi­yon­luk se­vin­ci­ni bir­de bu­nu ba­şa­ran oğ­lu olun­ca da­ha çok mut­lu ol­du. Ödül tö­re­ni son­ra­sın­da ise Eren’in ilk işi ba­ba­sı­nın eli­ni öpe­rek emek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti

YORUM EKLE
YORUMLAR
yakut Bozdoğan
yakut Bozdoğan - 4 yıl Önce

Aslanım Eren ufkun ve yolun açık olsun.babana daha güzel mutluluklar yaşatman duası ile emeklerinize sağlık...

SIRADAKİ HABER