Konfederasyon kupası Çorum Veteranlar’ın

Türkiye genelinden 68 takımın mücadele ettiği, 22 takımın ise Türkiye finallerinde mücadele ettiği Veteranlar’da Çorum takımı Konfederasyon Kupası ile birlikte şampiyonluğun yanı sıra gol kralı ve en iyi kaleci ödüllerini de aldı. Konfederasyon Kupası final maçında Bartın İl Özel İdare Yolspor ile normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda 6-4 yenen Çorum Veteranlar kupanın sahibi oldu.

Konfederasyon kupası Çorum Veteranlar’ın

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Ve­te­ran­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’ndan üç ku­pa ile dön­dü­ler. Ço­rum Ve­te­ran­lar grup üçün­cü­sü ola­rak de­vam et­tik­le­ri Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı fi­nal ma­çın­da Bar­tın İl Özel İda­re Yols­por’u pe­nal­tı atış­la­rı so­nun­da 4-2 ye­ne­rek şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı.

22 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği Tür­ki­ye Ve­te­ran­lar Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Ve­te­ran­lar zor im­kan­lar­la ve 13 ki­şi­lik kad­ro ile mü­ca­de­le et­mek zo­run­da kal­dı. Grup maç­la­rın­da Ho­pa ve Ka­ra­de­niz Ereğ­li ta­kım­la­rı­na ye­ni­len Ço­rum Ve­te­ran­lar grup üçün­cü­sü ola­rak yo­lu­na Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nda de­vam et­ti.

Ço­rum Ve­te­ran­lar Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nda çey­rek fi­nal ma­çın­da Pa­zar Mas­ter­lar önün­de ra­hat bir ga­li­bi­yet ala­rak 6-2’lik skor­la is­mi­ri ya­rı fi­na­le yaz­dır­dı. Ya­rı fi­nal ma­çın­da ise Üs­kü­dar önün­de 4-1’lik skor­la ga­lip ge­len Ço­rum Ve­te­ran­lar fi­nal­de Bar­tın İl Özel İda­re Yols­por’un ra­ki­bi ol­du.

Fi­nal ma­çın­da ra­ki­bi önün­de ilk ya­rı­yı Ömer’in 11. da­ki­ka­da at­tı­ğı gol­le 1-0 ön­de ta­mam­la­yan Ço­rum Ve­te­ran­lar ma­çın 57. da­ki­ka­sın­da Ha­san’ın go­lü ile far­kı iki­ye çı­kar­dı ve ra­hat­la­dı. An­cak Bar­tın Ve­te­ran­lar 59. da­ki­ka­da pe­nal­tı­dan Er­dal’ın go­lü ile umut­lan­dı ve 66. da­ki­ka­da Mu­ham­med’in go­lü ile sko­ru 2-2 yap­tı.

Ma­çın nor­mal sü­re­si bu skor­la ta­mam­la­nın­ca di­rek pe­nal­tı atış­la­rı­na ge­çil­di. Pe­nal­tı atış­la­rın­da ra­ki­bi­ne 4-2 üs­tün­lük sağ­la­yan Ço­rum Ve­te­ran­lar ra­ki­bi­ni 6-4 ye­ne­rek Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nın sa­hi­bi ol­du.
Ömer Özer gol kra­lı

 

Ço­rum Ve­te­ran­lar’ın Va­tan Ku­pa­sı’nı ka­zan­dı­ğı tur­nu­va­da Ömer Özer gol kra­lı ol­du. Beş maç­ta at­tı­ğı se­kiz gol­le Ço­rum Ve­te­ran­lar’ın Ömer Özer şam­pi­yo­na­nın en çok gol atan is­mi ola­rak gol kral­lı­ğı ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du.
Ser­kan Dur­ka­ya en iyi ka­le­ci

Ço­rum Ve­te­ran­lar ödül tö­re­nin­de üçün­cü ödü­lü en iyi ka­le­ci ola­rak Ser­kan Dur­ka­ya al­dı. Ta­kı­mı­nın Va­tan Ku­pa­sı’nda şam­pi­yon ol­ma­sın­da bü­yük kat­kı­sı olan Ser­kan Dur­ka­ya özel­lik­le fi­nal ma­çın­da kur­tar­dı­ğı pe­nal­tı­lar­da­ki per­for­man­sı ile Ter­tip Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan en iyi ka­le­ci ödü­lü­ne sa­hip ol­du. Ço­rum Ve­te­ran­lar şam­pi­yo­na­yı üç ku­pa ile ta­mam­la­ya­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı­lar.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2018, 11:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER