Konserli sezon açılışı

Çorum Belediyespor sezon açılışı 26 Ağustos pazar günü Dr. Turhan Kılıçcııoğlu Stadı’nda Merve Özbey ve Erdem Kınay’ın katılacağı konser ile yapılacak. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’ndaki açılış öncesinde eski futbolcular gösteri maçı yapacaklar.

Konserli sezon açılışı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zo­na Mer­ve Öz­bay ve Er­dem Kı­nay’ın ve­re­ce­ği kon­ser­le aça­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım kam­pın ar­dın­dan önü­müz­de­ki haf­ta Ço­rum’a dö­ne­cek. 25 Ağus­tos cu­mar­te­si gü­nü lig ön­ce­si son ha­zır­lık ma­çın­da Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda Er­ba­as­por ile kar­şı­la­şa­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü ise se­zo­nu aça­cak.

Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda pa­zar gü­nü sa­at 17’de baş­la­ya­cak se­zon açı­lı­şı Yö­ne­tim, Tek­nik He­yet ve fut­bol­cu­la­rın ta­nı­tı­mı ile baş­la­ya­cak ar­dın­dan es­ki fut­bol­cu­lar­dan ku­ru­lu ta­kım gös­te­ri ma­çı ya­pa­cak­lar. Bu ma­çın ar­dın­dan ise ta­raf­tar­la­ra üc­ret­siz ola­rak Mer­ve Öz­bey ve Er­dem Kı­nay’ı ve­re­ce­ği kon­ser baş­la­ya­cak.

Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti ye­ni se­zon ön­ce­sin­de ta­raf­tar­la­rın ta­kı­ma sa­hip çık­ma­sı ve bir­lik be­ra­ber­li­ği gös­ter­me­si açı­sın­dan tüm Ço­rum­lu­la­rı se­zon açı­lış tö­re­ni­ne da­vet et­ti­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
dilara
dilara - 4 yıl Önce

yaa gidemedim saat 5 buçuk acaba varabilir miyim kkiiii

BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ - 4 yıl Önce

Çorum sporun maşalahı var

SIRADAKİ HABER