Küçükler Masa Tenisi’ne ÇORUM damgasını vurdu

Küçükler MasaTenisi Türkiye Şampiyonası’nda Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu birinciliği Pınar Koleji ise dördüncülük kupasının sahibi oldu. Küçüklerde iki Çorum takımının birden kürsüye çıkması masa tenisi geleceği adına son derece umut ve gurur verici.

Küçükler Masa Tenisi’ne ÇORUM damgasını vurdu

HA­RUN AK­KA­YA

Ma­sa Te­ni­si Kü­çük­ler’de Kür­sü’de iki Ço­rum ta­kı­mı. Okul­lu Kü­çük­ler Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda er­kek­ler­de Sü­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu bi­rin­ci, Pı­nar Ko­le­ji ta­kı­mı ise dör­dün­cü ol­ma­yı ba­şar­dı­lar.

25-27 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ba­lı­ke­sir’de ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük­ler Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda er­kek­ler­de Uğur­can Dur­sun, Yi­ğit Fur­kan Şim­şek ve Mu­ham­met Fa­tih Can­dan’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu çift ele­me­li ya­pı­lan ana tab­lo maç­la­rı­nın ta­ma­mı­nı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Fi­nal ma­çın­da An­ka­ra Arı Ko­le­ji’ni yi­ne maç ver­me­den 3-0’lık net bir skor­la ye­ne­rek Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu ol­du.

Ay­nı şam­pi­yo­na­da ili­mi­zi tem­sil eden Pı­nar Ko­le­ji er­kek ta­kı­mı ise Ham­za De­niz Onat, Ege Bo­lat ve Ka­dir Yıl­maz’lı kad­ro­su ile zor­lu ra­kip­le­ri­ne ye­ne­rek ana tab­lo­ya yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çı­nı kay­be­den Pı­nar Ko­le­ji ta­kı­mı ise dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du. Kü­çük er­kek­ler ma­sa te­ni­sin­de kür­sü­de iki Ço­rum ta­kı­mı­nın ol­ma­sı ili­miz ma­sa te­ni­si adı­na son de­re­ce umut ve gu­rur ve­ri­ci bir ba­şa­rı ola­rak de­ğer­len­di­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER