Kurban kesimi ve duanýn ardından ilk antrenman

Çorum Belediyespor yeni sezonun ilk antrenmanına dün çıktı. Kırmızı Siyahlı takım yeni tesislerin sahasındaki ilk antrenman öncesinde kurban kesildi ve duanın ardından futbolcular ilk antrenmana çıktılar. Çalışmaya iç -dış transferde anlaşma imzalanan ve alt yapıdan denemeye alınan 29 futbolcu katıldı.

Kurban kesimi ve duanýn ardından ilk antrenman

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zo­nun ilk an­tren­ma­nı­nı dün yap­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de dün sa­at 15’de top­lan­dı ve ilk top­lan­tı­sı­nı yap­tı. Top­lan­tı­da Tek­nik Ekip fut­bol­cu­lar­la ta­nış­tı ve ye­ni se­zon ça­lış­ma­la­rı ve he­def­le­ri ko­nu­sun­da gö­rüş­le­ri­ni di­le ge­tir­di.


Bu top­lan­tı­la­rın ar­dın­dan sa­at 17.30’da ye­ni te­si­sin sa­ha­sın­da se­zo­nun ilk an­tren­ma­nı­na çı­kan Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç ve dış trans­fer­de an­laş­ma im­za­la­nan fut­bol­cu­lar ile bir­lik­te alt ya­pı­dan ka­tı­lan isim­ler­den olu­şan 29 ki­şi ka­tıl­dı.
An­tren­man ön­ce­sin­de sa­ha ke­na­rın­da kur­ban ke­se­rek dua edil­di ve ar­dın­dan da fut­bol­cu­lar ka­nı ayak­ka­bı ve alın­la­rı­na sü­re­rek ye­ni se­zo­nun ka­za­sız be­la­sız geç­me­si için dua et­ti­ler. Bu tö­re­ne Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile Ço­rum Be­le­di­ye­si Te­sis­ler Mü­dü­rü Mah­mut Ya­ba­cı­oğ­lu, Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile az sa­yı­da ta­raf­tar da ka­tıl­dı.


 Da­ha son­ra sa­ha için­de ön­ce Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ar­dın­dan da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han kı­sa bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar ve ar­dın­dan ça­lış­ma­ya ge­çil­di. Grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan kı­sa sü­re­li ko­şu­la­rın ar­dın­dan se­zo­nun ilk an­tren­ma­nı aç­ma ger­me­ler­le so­na er­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar bu­gün­den iti­ba­ren sa­bah ve ak­şam ya­pa­cak­la­rı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı sür­dü­re­cek­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nado
Nado - 3 yıl Önce

Bu OğuzHAN hiçbir yerde başarılı olamamış çorumumuzun çocuğu ama adam bitik, bide hoca ve oyuncular getirmiş demek oluyor Kİ iş bilmiyor yönetim gelmiş adamın bu Oğuzhan’ın Muğla’da maçı bile yokmuş ya sordum Muğla’ya güldüler sizdemi diye,çoğu da tanımadı İnan’ın

Çelik
Çelik - 3 yıl Önce

Öncelikle hayırlı olsun yeni sezon inşAllah şampiyon olunur ama bazı yanlışlar da çok olmuş futbolcu OĞUZHANIN başarısız olanbir hocayı tekrar getirtmedi ve 4-5 futbolcuyu getirtmesi iyi olmamış bu yönetimiz biraz zayıf oluşu gibi gösteriyor hadi ilerde gruplaşmalar bu bunun getirdiği bu getirmediği adam bölünmesine yol açarsa hoca kendini getiren Oğuzhan’ı kötü olduğunda oynatırsa veya oynatmazsa mırıltılar olabilir takım yapılırken hoca kendisini getiren oyuncuyu oynatmasa ne olur veya kötüysen oynatırsa ne olur bunlar düşünülmeliydi hayırlısı şampiyon olalım artı 3 yıl falan bunlar uydurmaca şeyler güvensizliktir

SIRADAKİ HABER