Maç eksiği olanlar alt yapý ile karşılaştı

Çorum Belediyespor, Gölcükspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım akşam ise Alt Yapıda U 19 kadrosu ile ligde fazla forma şansı bulamayan gençlerde bir hazırlık maçı yaptılar.

Maç eksiği olanlar alt yapý ile karşılaştı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Cu­mar­te­si gü­nü Göl­cüks­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por dün sa­bah an­tren­man yap­tı ak­şam ise maç ek­si­ği olan isim­ler alt ya­pı­da U 19 kad­ro­su ile ha­zır­lık ma­çı yap­tı­lar.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah sa­at 09’da Te­sis­ler­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­ya sa­kat Bi­lal ve An­ka­ra’ya mu­aye­ne­ye gi­den Oğuz­han ile to­pu­ğun­da ağ­rı olan Ya­kup Al­kan ka­tıl­ma­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra ça­buk kuv­vet ha­re­ket­le­ri ile de­vam et­ti.

Ça­lış­ma­nın son bö­lü­mün­de ise ön­ce ya­rı sa­ha­da son­ra ise tam sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma yap­tı­lar. Tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Tek­nik He­yet sık sık fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da ak­şam sa­at 16’da ise maç ek­si­ği olan ve faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yan isim­le­rin for­ma giy­di­ği maç­ta Alt ya­pı­nın U 19 kad­ro­su ile özel bir maç yap­tı. Maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur, Ba­tu­han, Fer­di, Ke­mal, Sa­met, Mu­ham­met, Emir­han, Hak­tan, Mi­ka­il, Em­re, Kı­vanç on­bi­ri ile mü­ca­de­le eder­ken U 19 kad­ro­su ise Ha­san, Ni­ya­zi, Nu­ri, Ba­tu­han, Ogün, Em­re, Mert­can, Na­fi, Faz­lı, Bu­rak ter­ti­bi ile mü­ca­de­le et­ti.

Geç­ti­ği­miz yıl­la­ra gö­re U 19 kad­ro­su­nun bü­yük güç kay­bı ya­şan­dı­ğı göz­le­nen çift ka­le maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por genç ra­ki­bi önün­de çok ra­hat bir fut­bol or­ta­ya koy­du. Mü­ca­de­le­nin üst se­vi­ye­ye çı­ka­ma­dı­ğı maç­ta Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han maç ek­si­ği olan fut­bol­cu­la­ra sık sık sa­ha­da dur­ma­la­rı ge­re­ken ve yap­ma­la­rı ge­re­ken­ler ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Özel­lik­le dev­re ara­sın­da gör­dü­ğü ek­sik­ler ko­nu­sun­da uya­rı­la­rı­nı tek­rar­lar­ken ba­zı fut­bol­cu­la­rı ise de­ği­şik mev­ki­ler­de oy­na­ta­rak per­for­mans­la­rı­nı gör­me­ye ça­lış­tı­ğı göz­len­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Göl­cüks­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­ya­rak ge­ce yo­la çı­ka­cak.

Kaptan’ın durumu maç günü belli olacak

Oğuz­han Yal­çın’ın Göl­cüks­por ma­çın­da for­ma gi­yip gi­ye­me­ye­ce­ği maç gü­nü bel­li ola­cak. Ön­ce­ki gün ya­pı­lan an­tren­man­da di­zin­de­ki ağ­rı ne­de­ni ile ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­ra­kan Oğuz­han Yal­çın dün An­ka­ra’ya git­ti.
Ya­pı­lan mu­aye­ne so­nun­da kap­ta­nın sağ di­zin­de ödem tes­bit edil­miş. Mu­aye­ne so­nun­da di­zi­ne iğ­ne ya­pı­lan Oğuz­han Yal­çın Ço­rum’a dön­dü. Kap­ta­nın cu­mar­te­si gü­nü oy­na­na­cak Göl­cüks­por ma­çın­da for­ma gi­yip gi­ye­me­ye­ce­ği maç gü­nü ya­pı­la­cak kon­trol­den son­ra bel­li ola­cak. Tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun ya­pı­la­cak te­da­vi so­nun­da Göl­cüks­por ma­çın­da for­ma giy­me­si bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER