Masa Tenisi milli takımı Avrupa Şampiyonası’na Çorum’dan gitti

İspanya’da yapılacak olan Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nın son hazırlıklarını Çorum’da yapan milli takım kampı tamamlayarak bu ülkeye gitti. Kampın son gününe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ziyaret ederek milli takıma Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.

Masa Tenisi milli takımı Avrupa Şampiyonası’na Çorum’dan gitti

HA­LİL ÖZ­TÜRK
İs­pan­ya'nın ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­ne­cek Av­ru­pa Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı'nda mü­ca­de­le ede­cek mil­li spor­cu­lar bu ül­ke­ye git­ti. Mil­li ta­kım Ço­rum’da sür­dür­dü­ğü kam­pı ön­ce­ki gün ya­pı­lan an­tren­man­la ta­mam­la­dı ve mil­li ta­kım ka­fi­le­si İs­pan­ya’ya git­ti. Mil­li ta­kı­mın son an­tren­ma­nı­nı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan zi­ya­ret ede­rek Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ba­şa­rı­lar di­le­di.
Tür­ki­ye Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nun­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, 18-23 Ey­lül ta­rih­le­rin­de Ali­can­te ken­tin­de dü­zen­le­ne­cek şam­pi­yo­na­da 44 ül­ke­den 125'i er­kek, 108'i ka­dın top­lam 233 spor­cu ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ve­re­cek. 
An­tre­nör­ler Onur Ger­me­ya­noğ­lu ve Ha­lil Adak yö­ne­ti­min­de­ki mil­li ta­kım, İb­ra­him Gün­düz, Tal­ha Yi­ğen­ler, Ba­tu­han Ulu­cak, Öz­ge Yıl­maz, Si­bel Al­tın­ka­ya ve Be­tül Nur Kah­ra­man'dan oluş­tu. 
Ger­me­ya­noğ­lu, şam­pi­yo­na ön­ce­sin­de  Ço­rum'da iyi bir ha­zır­lık dö­ne­mi ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Bu şam­pi­yo­na­da ay­nı za­man­da çift­ler ve ka­rı­şık çift mü­sa­ba­ka­la­rı da oy­na­na­cak. Uzun bir ara­dan son­ra ilk kez ta­ma­men yer­li ve ol­duk­ça genç bir ekip­le mü­ca­de­le ede­ce­ğiz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Spor­cu­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı­nın far­kın­da ol­du­ğu­nu ve bu doğ­rul­tu­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni vur­gu­la­yan Ger­me­ya­noğ­lu, "He­de­fi­miz özel­lik­le çift­ler ve ka­rı­şık çift­ler­de gü­zel bir de­re­ce el­de et­mek. Bi­rey­sel ola­rak da 2020 ve 2024 Olim­pi­yat Oyun­la­rı he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da en faz­la pu­anı top­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Son dö­nem­de Ak­de­niz Oyun­la­rı, Av­ru­pa ve Dün­ya Şam­pi­yo­na­la­rın­da gü­zel ba­şa­rı­lar el­de et­tik. Bu­ra­da da en iyi­si­ni el­de et­mek için tüm mü­ca­de­le­mi­zi or­ta­ya ko­ya­ca­ğız." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 10:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER