Masa Tenisi Yıldızları kürsüye zorluyor

Yalova’da yapılan Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor erkek takımı ile Çorum Gençlikspor bayan takımları çeyrek finale yükseldiler. Küçükler kategorisinde olmalarına karşın yıldızlar çeyrek finale yükselmeyi başaran sporcuların bu performansı büyük takdir topladı.

Masa Tenisi Yıldızları kürsüye zorluyor

YÜK­SEL BA­SAR
Ya­lo­va’da de­vam eden Yıl­dız Ta­kım­lar Tür­ki­ye Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por kız ve er­kek­ler­de çey­rek fi­nal­de.

Üç gün­dür Ya­lo­va’da de­vam eden Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por er­kek A ta­kı­mı  grup­tan ikin­ci ola­rak çık­tı ve ele­me maç­la­rın­da Be­şik­taş’ı ve ar­dın­dan da İz­mir Al­tı­nor­du tkım­la­rı­nı 3-0 ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­nal ma­çın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ta­kı­mı ile eş­leş­ti. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por B ta­kı­mı ise ikin­ci tur ele­me ma­çın­da Amas­ya Ça­lık Ye­daş B ta­kı­mı­na 3-0 ye­nil­di. Er­kek­ler­de di­ğer tem­sil­ci­miz Spor İh­ti­sas ta­kı­mı ise ikin­ci tur ele­me ma­çın­da Te­kir­dağ Çer­kez­köy Be­le­di­yes­por’u 3-0 ye­ne­rek onal­tı ma­çın­da ise Ya­lo­va Be­le­di­ye Genç­liks­por B ta­kı­mı­na ye­ni­le­rek ve­da et­ti.

Ba­yan­lar­da ise Ço­rum Genç­liks­por A ta­kı­mı grup­tan ikin­ci ola­rak çık­tı­ğı ikin­ci tur­da Amas­ya Ça­lık Ye­daş A ta­kı­mı­nı 3-0 ye­ne­rek ilk on al­tı ara­sı­na gir­di. Çey­rek fi­na­le yük­sel­me ma­çın­da İs­tan­bul DSİs­por’u 3-0 ye­ne­rek ilk se­kiz ara­sı­na gi­ren Ço­rum Genç­liks­por 1955 Bat­man Be­le­di­yes­por ta­kı­mı­na ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Genç­liks­por B ta­kı­mı ise ikin­ci tur ilk ma­çın­da İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’a 3-0 ye­ni­le­rek ve­da et­ti.
Şam­pi­yo­na dün ak­şam sa­at­le­rin­de oy­na­nan ya­rı fi­nal ve fi­nal maç­la­rı ile so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER