Masa tenisinde tarihi başarı

Masa Tenisinde Çorum Belediyesi Gençlikspor minikler ve küçükler milli takım seçmelerinde dağıtılan 12 madalyadans altısını alarak büyük bir başarıya daha imza attılar.

Masa tenisinde tarihi başarı

HALİL ÖZTÜRK
Ma­sa Te­ni­si Kü­çük­ler ve Mi­nik­ler’e Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por dam­ga­sı. Haf­ta so­nun­da An­ka­ra Ma­mak Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan Mi­nik­ler ve Kü­çük­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda da­ğı­tı­lan 12 ma­dal­ya­dan al­tı­sı­nı Ço­rum­lu spor­cu­lar ala­rak ge­le­cek­te bu spor­da ne ka­dar bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za ata­cak­la­rı­nı bir kez da­ha gös­ter­di­ler.
400 ci­va­rın­da spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği Kü­çük­ler ve Mi­nik­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda 32 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği kü­çük er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de Uğur­can Dur­sun ele­me maç­la­rın­da sı­ra­sıy­la İz­mir’li ra­ki­bi­ni 3-0 ikin­ci ma­çın­da Ada­na’lı ra­ki­bi­ni 3-2 üçün­cü ma­çın­da İs­tan­bul’lu ra­ki­bi­ni 3-1 ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­nal­de ta­kım ar­ka­da­şı Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu’nu 3-0 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­se­len Uğur­can Dur­sun ya­rı fi­nal­de di­ğer ta­kım ar­ka­da­şı Yi­ğit Fur­kan Şim­şek ile kar­şı­laş­tı bu ma­çı­da ka­za­nan Uğur­can Dur­sun re­pe­saj maç­la­rı so­nun­da Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu ile bir kez da­ha kar­şı­laş­tı ve bu ma­çı­da 3-1 ala­rak Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı. İkin­ci­lik üçün­cü­lük ma­çın­da Yi­ğit Fur­kan Şim­şek’i 3-2 ye­nen Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu ka­za­nır­ken Yi­ğit Fur­kan Şim­şek ise üçün­cü ola­rak kür­sü­ye çı­kan üç spor­cu­da Ço­rum­lu ol­du.
Mi­nik Ba­yan­lar­da ise 32 spor­cu­nun mü­ca­de­le­si so­nun­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan iki kız kar­deş Asu­de Tuğ­ba Şim­şek ile Ay­bü­ke Ba­nu Şim­şek ele­me maç­la­rı­nı ka­za­na­rak üçün­cü tur­da bir­bir­le­ri ile kar­şı­laş­tı. Bu ma­çı 3-1 ka­za­nan Ay­bü­ke Ba­nu Şim­şek fi­nal­de An­ka­ra’dan Büş­ra De­mir ile kar­şı­laş­tı. Bu ma­çı 3-1 kay­be­den Ay­bu­ke Ba­nu Şim­şek ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya ka­za­nır­ken kar­de­şi Asu­de Tuğ­ba Şim­şek ise üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. Kü­çük Kız­lar ka­te­go­ri­sin­de mü­ca­de­le eden Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Ezel Ars­lan üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­za­nan al­tı­nı­cı spor­cu ol­du. Şam­pi­yo­na­da ay­rı­ca kü­çük er­kek­ler­de Mu­ham­med Fa­tih Can­dan al­tın­cı, İs­ma­il Eren Alı­cı 11, Mi­nik er­kek­ler­de ise Ab­dur­rah­man Gür­büz 10. Meh­met Akif Ak­taş 14. sı­ra­da yer ala­rak Tür­ki­ye en iyi 16’lar tur­nu­va­sı­na ka­tıl­ma­ya ve mil­li ta­kım aday kad­ro­sun­da yer al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 11:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER