Masa Tenisi’nde tarihi başarı

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ma­sa Te­ni­si’nde kü­çük al­tın ra­ket­ler ta­rih yaz­ma­ya de­vam edi­yor.

Masa Tenisi’nde tarihi başarı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ma­sa Te­ni­si’nde kü­çük al­tın ra­ket­ler ta­rih yaz­ma­ya de­vam edi­yor. 50 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği Kü­çük­ler Tür­ki­ye Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por A ta­kı­mı şam­pi­yon­lu­ğu B ta­kı­mı ise üçün­cü­lü­ğü ka­za­nır­ken ba­yan­lar­da ise 42 ta­kı­mın mü­ca­de­le­si so­nun­da Ço­rum Genç­liks­por fi­nal­de kay­bet­ti ve Tür­ki­ye ikin­ci­si ola­rak ta­ri­hi bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı­lar.
11-15 Ni­san ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul Hi­da­yet Tür­koğ­lu Spor Komp­lek­sin­de ya­pı­lan Kü­çük­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda 50 er­kek ve 42 ba­yan ta­kı­mı mü­ca­de­le et­ti. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por A ta­kı­mı Umut Ba­ha Dur­sun, Uğur­can Dur­sun ve Mu­ham­met Fa­tih Can’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti­ği Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda fi­na­le ka­dar yük­sel­di. Fi­nal ma­çın­da Tür­ki­ye’de Ma­sa Te­ni­si’nde söz sa­hi­bi Ya­lo­va Be­le­di­ye­si Genç­liks­por A ta­kı­mı ile oy­na­dı­ğı şam­pi­yon­luk ma­çın­da ra­ki­bi­ne 3-2 üs­tün­lük ku­ra­rak bu ka­te­go­ri­de ilk kez şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı Ço­rum’a ge­tir­me­yi ba­şar­dı.

Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu, Yi­ğit Fur­kan Şim­şek ve İs­ma­il Eren Alı­cı’dan olu­şan kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por B ta­kı­mı ise ya­rı fi­nal ma­çı­nı kay­bet­ti. Üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çın­da Ka­sım­pa­şa Eroks­por’u 3-0 ye­nen Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por B ta­kı­mı üçün­cü olur­ken Eroks­por ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı. Er­kek­ler­de mü­ca­de­le eden Ço­rum Spor İh­ti­sas a ta­kı­mı ise şam­pi­yo­na­yı on bi­rin­ci ola­rak ta­mam­la­dı ve ge­le­cek umut ve­rir­ken Spor İh­ti­sas B ta­kı­mı ise 17. ol­du.


Genç­ler Ba­yan­lar­da Tür­ki­ye ikin­ci­si

Ay­nı sa­lon­da ya­pı­lan ba­yan­lar­da ise Ço­rum Genç­liks­por ta­kı­mı Tür­ki­ye ikin­ci­si ol­du. An­tre­nör­ler Me­sut Kuş­göz, Se­def Ka­ra­dağ ile Der­ya Tun­cal yö­ne­ti­min­di spor­cu­lar Yağ­mur Ye­şil, Sah­ra­nur Yıl­maz ve Ne­hir Has­bay’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti­ği şam­pi­yo­na­da Ço­rum Genç­liks­por A ta­kı­mı tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­nal­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por A ta­kı­mı ile şam­pi­yon­luk ma­çı­na çık­tı. Ra­ki­bi­ne 3-0 ye­ni­len Ço­rum Genç­liks­por A ta­kı­mı Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği­ni ka­za­nır­ken 1955 Bat­man Be­le­di­yes­por üçün­cü Ya­lo­va Be­le­di­ye Genç­liks­por dör­dün­cü ol­du. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ta­kı­mı ise do­ku­zun­cu ol­du.


 

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, 12:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER