Mehmet Zahit Pendikspor’da

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ay­rıl­mak is­te­yen isim­ler ye­ni ku­lüp­le­ri ile an­la­şı­yor­lar. Son ay­rı­lık ha­be­ri Meh­met Za­hit Çı­nar’dan gel­di.

Mehmet Zahit Pendikspor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ay­rıl­mak is­te­yen isim­ler ye­ni ku­lüp­le­ri ile an­la­şı­yor­lar. Son ay­rı­lık ha­be­ri Meh­met Za­hit Çı­nar’dan gel­di.
Geç­ti­ği­miz se­zon Fe­ner­bah­çe U 21 ta­kı­mın­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan ve ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı kır­mı­zı si­yah­lı for­ma al­tın­da atan Meh­met Za­hit ye­ni se­zon­da oy­na­mak is­te­di­ği bir ta­kı­ma git­mek is­te­di­ği bil­dir­miş­ti.
Genç fut­bol­cu yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler so­nun­da 2. lig­de mü­ca­de­le eden Pen­diks­por ile an­laş­tı, 
Meh­met Za­hit sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da ‘For­ma­sı­nı onur­la ve gu­rur­lu ta­şı­dı­ğım Ço­rum Be­le­di­yes­por ca­mi­ası­na ve­da edi­yo­rum. Bu sü­reç­te ya­nım­da olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül’e ku­lüp baş­ka­nı­mız Ömer ba­la­ban’a Yö­ne­ti­ci­le­rim Si­nan Öz­dil­li , Fah­ri Yan­dık, Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve ge­nel kap­tan Ke­nan Aş­kan’a Her­za­man des­te­ği­ni esir­ge­me­yen bü­yük Ço­rum ta­raf­ta­rı­na te­şek­kür ede­rim. Ye­ni yö­ne­ti­me de bu yol­da ba­şa­rı­lar di­le­rim‘ de­di

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER