Melih hayallerine kavuştu

Zonguldak’ta yapılan 11. Yaş Grekoromen Güreş grup birinciliğinde mücadele eden Çorum Belediyespor güreşçisi Melih Büyükyıldız rakibine yenildikten sonra gösterdiği tepkinin ardından gündemde kalmayı sürdürüyor. Minik pehlivan Türk güreşinin son yıllardaki iki efsane ismi Rıza Kayıalp ve Taha Akgül ile tanıştı onlarla sohbet etti ve yıldız milli takım kampında milli takım sporcuları ile antrenmana katıldı.

Melih hayallerine kavuştu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Şam­pi­yon gü­reş­çi­ler Ta­ha Ak­gül ve Rı­za Ka­ya­alp, Zon­gul­dak'ta dü­zen­le­nen Gre­ko­ro­men Tür­ki­ye Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı'nda ra­ki­bi­ne ye­ni­lin­ce göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­yan 11 ya­şın­da­ki Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­ci­si Me­lih Bü­yük­yıl­dız ile bu­luş­tu.
Kı­zıl­ca­ha­mam Rı­za Do­ğan Spor Sa­lo­nu'nda ger­çek­le­şen bu­luş­ma­da, An­ka­ra Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor Mü­dü­rü Gür­kan Yıl­dız, Kı­zıl­ca­ha­mam İl­çe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Na­hit Şa­hin, Ço­rum Gü­reş İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Te­ke, Ço­rum Be­le­di­yes­por an­tre­nö­rü Çe­le­bi Ba­yır ile Me­lih Bü­yük­yıl­dız'ın ai­le­si de yer al­dı.
Ta­ha Ak­gül ve Rı­za Ka­ya­alp ile bu­luş­mak­tan duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu di­le ge­ti­ren Me­lih, "Şam­pi­yon­lar­dan bi­ri­ni gör­me­yi çok is­ter­ken iki­si­ni bir ara­da gör­mek be­ni ay­rı­ca mut­lu et­ti. Şam­pi­yon­la­rı gör­mek ha­ya­lim­di. Gü­re­şi çok se­vi­yo­rum. Ders­le­ri­mi de gü­reş­le bir­lik­te yü­rü­te­bi­li­yo­rum." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ço­rum­lu mi­nik gü­reş­çi, kay­bet­ti­ği ra­ki­biy­le tek­rar gü­reş­mek is­te­yip is­te­me­di­ği so­ru­su­na "Ola­bi­lir." ya­nı­tı­nı ver­di. Olim­pi­yat, dün­ya ve Av­ru­pa şam­pi­yo­nu Ta­ha Ak­gül, Me­lih'i ku­lü­bü­ne da­vet et­ti. Me­lih'in ba­şa­rı­la­rı­nın ta­kip­çi­si ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Ta­ha, mi­nik gü­reş­çi­ye ba­şa­rı­lar di­le­di. 
Dün­ya ve Av­ru­pa şam­pi­yo­nu Rı­za Ka­ya­alp ise "Biz de ye­nil­di­ği­miz­de ağ­la­yıp üzü­lü­yor­duk. Kar­de­şi­mi­zi gör­mek ve des­tek ol­mak için bir ara­ya gel­dik." di­ye ko­nuş­tu. Me­lih, spor sa­lo­nun­da­ki an­tren­ma­na da ka­tıl­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER