Mert Cesur Aşan Yatağanspor’da

Mert Ce­sur Aşan ye­ni se­zon için Ya­ta­ğans­por ile an­laş­tı.

Mert Cesur Aşan Yatağanspor’da

HARUN AKKAYA
Mert Ce­sur Aşan ye­ni se­zon için Ya­ta­ğans­por ile an­laş­tı. 1998 Ço­rum do­ğum­lu Mert Ce­sur Aşan Genç­ler­bir­li­ği ku­lü­bü alt ya­pı­sın­da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tı­nı Ço­rum Be­le­di­yes­por’da sür­dür­dü.
Aka­de­mi Li­gi ta­kım­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da Eti Li­se­si Genç­liks­por ile an­la­şan Mert Ce­sur Aşan li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da ise grup­ta şam­pi­yon olan Fat­sa Be­le­di­yes­por ta­kı­mı­nın for­ma­sı­nı giy­di.
Se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­yan Mert Ce­sur Aşan ye­ni se­zon için ise ya­rın baş­la­ya­cak olan Böl­ge­sel Ama­tör Lig 7. grup­ta mü­ca­de­le ede­cek olan Ya­ta­ğans­por ta­kı­mı ile an­laş­tı ve ye­ni ta­kı­mı ile li­san­sı­nı çı­kart­tı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 10:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER