Mert Özarıcı Dünya Şampiyonası’nda

Dünya Bilek Güreşi milli takım seçmesinde 21 yaş altı gençler sağ kolda Çorumlu sporcu Mert Özarıcı ikinci olarak 12-21 Ekim’de Antalya’da yapılacak şampiyonasıda milli takıma girmeye hak kazandı

Mert Özarıcı Dünya Şampiyonası’nda

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum­lu Bi­lek Gü­reş­çi Mert Öza­rı­cı Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
8-9 Ey­lül ta­rih­le­rin­de Pen­dik Şe­hit Yal­çın Aran Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan Dün­ya Bi­lek Gü­re­şi mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de mü­ca­de­le eden Mert Öza­rı­cı 21 yaş al­tı genç er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de sağ kol­da Tür­ki­ye ikin­ci­si ola­rak gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.
Ay­nı za­man­da mil­li ta­kım seç­me­si ni­te­li­ğin­de bu mü­sa­ba­ka­lar so­nun­da ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci olan Mert Öza­rı­cı 12-21 Ekim ta­rih­le­rin­de An­tal­ya’da ya­pı­la­cak olan Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Mert Öza­rı­cı, mil­li ta­kım seç­me­sin­de çok zor­lu ra­kip­ler ile mü­ca­de­le et­ti­ği­ni ve ikin­ci ola­rak mil­li ta­kım­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı­ğı için son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Öza­rı­cı, Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’na ka­dar ça­lış­ma­la­rı­nı da­ha yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­re­rek bu bü­yük or­ga­ni­ze­de ili­mi­zi ve ül­ke­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek için elin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER