Merve Nur Öztürk Avrupa şampiyonasında

15-24 Tem­muz’da Ro­man­ya’nın Ka­loş­var ken­tin­de ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Genç­ler Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por’dan Mer­ve Nur Öz­türk mil­li ta­kım adı­na mü­ca­de­le ede­cek.

Merve Nur Öztürk Avrupa şampiyonasında

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Genç­liks­por’un ba­şa­rı­lı ma­sa te­nis­ci­si Mer­ve Nur Öz­türk Genç­ler Av­ru­pa Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­ıı gi­ye­cek. Bu yıl ka­tıl­dı­ğı mü­sa­ba­ka­lar­da­ki per­for­man­sı ile Genç mil­li ta­kım kad­ro­su­na gir­me­yi ba­şa­rın Mer­ve Nur Öz­türk 15-24 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Ro­man­ya’nın Ka­loş­var şeh­rin­de ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Genç­lik ve Yıl­dız­lar Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı gi­ye­cek.
Genç kız mil­li ta­kı­mın­da Ço­rum Genç­liks­por’dan Mer­ve Nur Öz­türk ile bir­lik­te Fe­ner­bah­çe’den Gül­pem­be Öz­ka­ya, Ko­ca­si­nan Be­le­di­yes­por’dan öz­ge Yıl­maz ve Ya­lo­va Be­le­di­yes­por’dan Ece Ha­raç mü­ca­de­le ede­cek. Genç kız mil­li ta­kı­mı­nın gru­bun­da Sır­bis­tan, Hır­va­tis­tan ve Slo­vak­ya bu­lu­nu­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER