Milli Güreşçilerden Haşim Eğer'e ziyaret

Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek olan Sun­gur­lu’lu iki gü­reş­çi an­tre­nör­le­ri Çe­le­bi Ba­yır ile bir­lik­te Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’i zi­ya­ret et­ti.

Milli Güreşçilerden Haşim Eğer'e ziyaret

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek olan Sun­gur­lu’lu iki gü­reş­çi an­tre­nör­le­ri Çe­le­bi Ba­yır ile bir­lik­te Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’i zi­ya­ret et­ti.

An­ka­ra TKİ gü­reş­ci­si 55 ki­lo­da Mert İl­bars ve Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­ci­si 65 ki­lo­da Tan­sel Can Ör­tü­cü 14-20 Ma­yıs ta­rih­le­rind Ma­ke­don­ya’da ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gü­reş Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek­ler.

İki gü­reş­çi an­tre­nör­le­ri Çe­le­bi Ba­yır ile bir­lik­te Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da an­tre­nör Çe­le­bi Ba­yır ça­lış­ma­la­rı ve spor­cu­la­rın son du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.

Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ise Sun­gur­lu’da gü­reş bran­şın­da­ki ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar so­nun­da iki spor­cu­nun Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sın­da ili­mi­zi ve ül­ke­mi­zi tem­sil et­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Eğer, bu ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı an­tre­nör ve spor­cu­la­rı teb­rik et­ti. Bu ba­şa­rı­la­rı­nı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda sür­dü­re­rek ili­mi­zi ve ül­ke­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ne olan inan­cı­nı di­le ge­ti­ren Eğer ‘Ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rın he­de­fi her za­man bü­yük ola­cak.

El­de et­ti­ği­niz ba­şa­rı­lar ile ye­tin­me­ye­cek ve her za­man da­ha bü­yük he­def ko­ya­cak­sı­nız. Ben ina­nı­yo­rum­ki bu şam­pi­yo­na­dan da ma­dal­ya ile dö­ne­cek­si­niz ve ili­mi­ze ül­ke­mi­ze önü­müz­de­ki yıl­lar­da çok da­ha bü­yük ba­şa­rı­lar ka­zan­dı­ra­cak­sı­nız’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER