Milli takım kamplarına beş güreşçi

Yıldızlarda Dünya Şampiyonası, Gençlerde ise Uluslararası turnuva hazırlık milli takım kamplarına Çorum’dan beş güreşçi davet edildi. Yıldızlarda Mert İlbars ve Tansel Can Örtücü grekoromen, Yusuf Eryücel ve Mustafa Tayyip Küçük serbest gençlerde ise Fatih Erdoğan milli takım kampına katılacak.

Milli takım kamplarına beş güreşçi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Gü­reş’de yıl­dız­lar ve genç­ler­de bay­ram son­ra­sın­da baş­la­ya­cak mil­li ta­kım kamp­la­rı­na Ço­rum’dan beş isim da­vet edil­di. Yıl­dız­lar­da Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı Genç­ler­de ise Ulus­la­ra­ra­sı tur­nu­va­la­ra ha­zır­lık kamp­la­rı lis­te­le­ri açık­lan­dı.
Yıl­dız­lar Gre­ko­ro­men Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık kam­pı­na Ço­rum’dan iki gü­reş­çi da­vet edil­di. Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu’nda ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re 16 Ha­zi­ran’da baş­la­yıp 4 Tem­muz’da so­na ere­cek ve An­ka­ra Kı­zıl­ca­ha­mam’da ya­pı­la­cak olan kam­pa 55 ki­lo­da Sun­gur­lu’da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ve An­ka­ra TKİ adı­na min­de­re çı­kan Mert İl­bars ile yi­ne ça­lış­ma­la­rı­nı Sun­gur­lu’da sür­dü­ren ve Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na min­de­re çı­kan 65 ki­lo­da Tan­sel Can Ör­tü­cü Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu giy­mek için mü­ca­de­le ede­cek­ler.
Yıl­dız­lar Ser­best Gü­reş Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık kam­pı ise 17 Ha­zi­ran ile 1 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra El­ma­dağ Kamp Eği­tim Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak. Bu kam­pa ise Ço­rum Genç­liks­por’dan Yu­suf Er­yü­cel ve 110 ki­lo­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan Mus­ta­fa Tay­yip Kü­çük ka­tı­la­cak.
Genç­ler Ser­best Gü­reş Mil­li Ta­kı­mı Ulus­la­ra­ra­sı şam­pi­yo­na­lar ha­zır­lık kam­pı 17 Ha­zi­ran ile 2 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Niğ­de De­mir­ka­zık’ta ya­pı­la­cak. Bu kamp­ta ise Ço­rum Be­di­yes­por spor­cu­su ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si 70 ki­lo­da Fa­tih Er­do­ğan da­vet edil­di.
Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­yen Mert İl­bars ve Tan­sel Can Ör­tü­cü bu kamp­ta­ki per­for­mans­la­rı ile 3-8 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Hır­va­tis­tan’ın Zag­rep ken­tin­de ya­pı­la­cak olan Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu giy­me­yi amaç­lı­yor­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER