Minderde heyecan sürüyor

Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda de­vam eden Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda dün üç sık­let­te ma­dal­ya­lar sa­hip­le­ri­ni bul­du.

Minderde heyecan sürüyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda de­vam eden Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda dün üç sık­let­te ma­dal­ya­lar sa­hip­le­ri­ni bul­du. Bu­gün­de üç sık­le­tin ma­dal­ya­la­rı ve­ri­le­cek. Dün ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da Ço­rum’lu üç spor­cu­nun ma­dal­ya mü­ca­de­le­si de­vam edi­yor­du.
570 spor­cu­nun re­kor ka­tı­lım gös­ter­di­ği Tür­ki­ye Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sın­da dün 61, 79 ve 86 ki­lo­lar­da mü­sa­ba­ka­lar ya­pıl­dı.İlk gün ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da Ço­rum­lu spor­cu­lar kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı­lar.
Dün ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da ise 61 ki­lo­da Mu­sa Şa­hin ve Bi­lal Ak­bı­yık, 86 ki­lo­da ise Mu­ham­met Ali Er­yü­cel ele­me tur­la­rın­da­ki mü­ca­de­le­le­ri­ni sür­dü­rü­yor­lar­dı. Bu üç spor­cu­mu­zun ele­me maç­la­rı­nı ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de bu­gün ma­dal­ya için min­de­re çık­ma­sı bek­le­ni­yor.
Şam­pi­yo­na­da bu­gün sa­bah dört sık­let­te mü­sa­ba­ka­lar ele­me tur­la­rı ile baş­la­ya­cak. 57, 70 ve 84 ve 97 ki­lo­lar­da ele­me mü­sa­ba­ka­la­rı ya­pı­la­cak. Bu sık­let­ler­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan En­gin Çe­tin ma­dal­ya ya en ya­kın isim ola­rak gö­rü­lü­yor.
Tür­ki­ye Genç­ler Ser­best gü­reş şam­pi­yo­na­sı pa­zar sa­ba­hı bu dört sık­le­tin ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ile so­na ere­cek.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2018, 03:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER