Minder’de yeni şampiyonlar

Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan açı­lan İl Spor Mer­kez­le­rin­de gü­reş bran­şın­da bu yıl mer­kez ile bir­lik­te iki il­çe­miz­de ça­lış­ma ya­pı­lı­yor.

Minder’de yeni şampiyonlar

MU­RAT KA­RA­SU
Gü­reş bran­şın­da­ki ça­lış­ma­lar Adil Can­de­mir Spor sa­lo­nu’nda İs­ma­il Bü­lent Tuz­ce, Ke­re­bi Ga­zi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu’nda Fa­tih To­puz ve Uğur Ça­dır, Mus­ta­fa Ke­mal Or­ta­oku­lu’nde Le­vent Ka­le­li, Os­man­cık Spor Sa­lo­nu’nda Ab­dul­lah Ça­kı­rer ve Sun­gur­lu Mah­mut Ata­lay Spor Sa­lo­nu’nda ise Çe­le­bi Ba­yır gö­ze­ti­min­de ya­pı­lı­yor.

Haf­ta­nın dört gü­nü de­ği­şik sa­at­ler­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar yaş grup­la­rı­na gö­re dü­zen­len­di. Adil Can­de­mir Spor Sa­lo­nu’nda de­vam eden ça­lış­ma­la­rın an­tre­nö­rü Bü­lent Tuz­cu gü­re­şin te­mel tek­nik­le­ri, cim­nas­tik ağır­lık­lı bir prog­ram uy­gu­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Tuz­cu ‘Ço­cuk­la­rı­mı­zı kö­tü alış­kan­lık­lar­dan uzak­laş­tır­ma­nın en iyi yo­lu on­la­ra spor yap­tır­mak­tır. Spo­ru ne ka­dar çok se­ver­ler­se kö­tü alış­kan­lık­lar­dan da o ka­dar uzak du­rur­lar. Biz­ler an­tre­nör ola­rak on­la­ra sev­dik­le­ri bran­şın en iyi­si­ni ver­mek üze­re ça­lış­ma­lar uy­gu­lu­yo­ruz. Tem­muz ayı­nın ba­şın­da baş­la­yan eği­tim­le­ri­miz Ağus­tos ayı­nın so­nun­da ta­mam­la­na­cak­tır. Bu sü­re içe­ri­sin­de yaz spor okul­la­rın­da eği­tim alan mi­nik spor­cu­lar, bun­dan son­ra da eği­tim­le­ri­ne kal­dı­ğı yer­den ku­lüp­le­rin­de de­vam eder­se bü­yük ba­şa­rı­lar o za­man  ge­lir’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Erhan ÖLÇER
Erhan ÖLÇER - 4 yıl Önce

Sayın Rektörümüz Reha beyi yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ediyor okul olarak başarılarının devamını diliyoruz. Hocama bir sorum olacak. Sayın hocam genetik şifrenin çözüldüğü bir zamanda diliminde genetik rahatsızlığı olan insanların çaresine neden bakılmaz ve bu konuda neden kayda değer bir çalışma yok. Hazır Tıp Fakultemizin de açıldığı okulumuzda Türkiyemiz ve Dünyada hastalıkla cedelleşen insanların rahatsızlığına bir çözüm üretmek İnsanlık adına güzel bir olay olmazmı? Tıp dilinde Proğrassif Muskiler Distirofi diye adlandırılan ve 50 üzerinde çeşidi bulunan hastayı tamamen bakıma muhtaç hale getiren bu rahatsızlığın çaresi için nolur bir çalışma başlatında Kas hastaları ve Analar daha fazla ağlamasın...

SIRADAKİ HABER