Muğla mesaisi başladı

Ço­rum Be­le­di­yes­por bir gün­lük iz­nin ar­dın­dan li­gin ilk haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Muğ­las­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Muğla mesaisi başladı

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por bir gün­lük iz­nin ar­dın­dan li­gin ilk haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Muğ­las­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han izin­li ola­rak ka­tıl­ma­dı­ğı an­tren­man an­tre­nör­ler gö­ze­ti­min­de ya­pıl­dı. Te­sis sa­ha­sın­da sa­at 16’da baş­la­yan an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tı­lır­ken ha­fif sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Oğuz­han ve Em­rah ta­kım­dan ay­rı ola­rak düz ko­şu yap­tı­lar. Dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra tak­tik ça­lış­ma ile de­vam et­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Muğ­las­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER