Oğuzhan Kaya yuvada kaldı

1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk he­de­fi ile se­zo­na ha­zır­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un trans­fer ta­ar­ru­zu de­vam edi­yor. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım son ola­rak ta­kım kap­tan­la­rın­dan Oğuz­han Cen­giz Ka­ya ile an­laş­tı.

Oğuzhan Kaya yuvada kaldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk he­de­fi ile se­zo­na ha­zır­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un trans­fer ta­ar­ru­zu de­vam edi­yor. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım son ola­rak ta­kım kap­tan­la­rın­dan Oğuz­han Cen­giz Ka­ya ile an­laş­tı.
Baş­kan Ka­dir Es­ki­adam ve Ge­nel Kap­tan Gök­han Kent’in ka­tıl­dı­ğı im­za tö­re­ni ile ye­ni­den kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım­la an­la­şan Oğuz­han Cen­giz Ka­ya da­ha ön­ce Os­man­cıks­por for­ma­sı ile şam­pi­yon­luk se­vin­ci ya­şa­dı­ğı il­çe­ye geç­ti­ği­miz se­zon dev­re ara­sın­da dö­ne­rek Os­man­cık Be­le­di­yes­por adı­na mü­ca­de­le et­miş­ti. Ka­ya ye­ni­den ta­kı­mı ile an­laş­tı­ğı için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek he­def­le­ri­nin bu se­zon mut­lu so­na ulaş­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ge­nel Kap­tan Gök­han Kent ise ka­li­le­ti, ta­nı­dık­la­rı ve ka­rak­ter­li bir isim Oğuz­han ile ye­ni­den an­laş­tık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Kent trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni tek­nik he­ye­tin be­lirt­ti­ği ek­sik mev­ki­le­re gö­re ara­yış için­de ol­duk­la­rı­nı bu se­zon şam­pi­yon­luk­tan baş­ka bir dü­şün­ce­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 12:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER