Osmancık Belediyespor iddialı geliyor

1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor büyük oynuyor. Genel Kaptan Gökhan Kent yeni sezona şampiyonluk hedefi ile başlayacaklarını ve kadrolarını büyük oranda oluşturduklarını söyledi. Kent 1. ve 2. liglerde gol kralı olmuş tecrübeli bir isimle anlaştıklarını bu ve diğer bomba transferleri bayramdan sonra kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Osmancık Belediyespor iddialı geliyor

HA­RUN AK­KA­YA
Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da geç­ti­ği­miz yıl baş­la­yan ku­rum­sal­laş­ma ata­ğı­nın ya­nın­da spor­tif ba­şa­rı için­de ça­lış­ma­lar ara­lık­sız de­vam edi­yor. Ge­nel Kap­tan Gök­han Kent ye­ni se­zo­na şam­pi­yon­luk he­de­fi ile baş­la­ya­cak­la­rı­nı bu doğ­rul­tu­da trans fer­le­ri bü­yük oran­da ta­mam­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kent, 1. ve 2. lig­ler­de gol kra­lı ol­muş çok tec­rü­be­li bir isim­le an­laş­tık­la­rı­nı ve res­mi im­za­yı bay­ram­dan son­ra ata­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.
Geç­ti­ği­miz se­zon şam­pi­yon­lu­ğu son maç­ta Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’a kap­tı­ran Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da yö­ne­tim ye­ni se­zon­da da­ha id­di­alı gir­mek ve bü­yük dü­şü­ne­rek ge­le­cek se­zon­la­rı plan­la­ma­ya de­vam edi­yor. Yö­ne­tim ön­ce­lik­li ola­rak il­çe mer­ke­zin­de aç­tık­la­rı lo­ka­lin ar­dın­dan fut­bol­cu­la­rın ka­la­cak­la­rı te­sis için­de ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.


Di­ğer yan­dan ise ye­ni se­zon için kad­ro oluş­tur­ma­yı amaç­la­yan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da kad­ro­nun bü­yük oran­da be­lir­len­di­ği öğ­re­nil­di. Ta­kı­mı Öz­can Du­man’a tes­lim eden ve alt ya­pı­dan ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da Ge­nel Kap­tan Gök­han Kent trans­fer­de so­na gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.


Ye­ni se­zon kad­ro­su­nu Tek­nik He­yet ile gö­rü­şe­rek bü­yük oran­da oluş­tur­duk­la­rı­nı iki üç mev­ki için­de araş­tır­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Kent ‘Son ola­rak kad­ro­mu­za 1. ve 2. lig­de gol kra­lı ol­muş tec­rü­be­li bir is­mi kat­tık. Bü­yük oran­da an­laş­tık ve bay­ram­dan son­ra ken­di­si ile im­za tö­re­ni dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Os­man­cık Be­le­di­yes­por ola­rak bu se­zon şam­pi­yon ola­rak önü­müz­de­ki se­zon­da da Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de zir­ve­ye oy­na­yan bir ta­kım oluş­tur­mak is­ti­yo­ruz. 
Yö­ne­tim ola­rak fut­bol ile bir­lik­te vo­ley­bol ta­kı­mı­mı­zın­da kad­ro­su­nu güç­len­dir­mek için ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Os­man­cık hal­kı şun­dan emin ol­sun il­çe­mi­zi ve ili­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­cek kad­ro­la­rı oluş­tu­ru­yo­ruz. Bay­ram­dan son­ra an­laş­tı­ğı­mız isim­le­ri gün­lük ola­rak ka­mu­oyu ile pay­la­şa­ca­ğız’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2018, 11:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER