Osmancık Belediyespor Oğuzhan Kaya ile görüştü

Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya ile gö­rü­şe­rek yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı an­lat­tı ve plan­la­rı ko­nu­sun­da ise des­tek is­te­di. Ku­lü­bü Ku­rum­sal bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­mak için te­sis ve di­ğer ko­nu­lar­da bü­yük bir ça­lış­ma için­de olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi­ne mil­let­ve­ki­li Ka­ya tam des­tek ver­di. Öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar ya­pan Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi­nin tek ek­si­ği ise bu ça­lış­ma­la­rı ka­mu­oyu­na du­yur­mak­ta ya­şa­dı­ğı göz­le­ni­yor.

Osmancık Belediyespor Oğuzhan Kaya ile görüştü

HALİL ÖZTÜRK
Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun şe­kil­de sür­dü­rü­yor. Ku­lüp yö­ne­ti­mi­ni ku­lüp bün­ye­sin­de hiz­met ver­miş isim­ler­den ku­ru­lu isim­le­rin gö­re­ve baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­tı­lan hum­ma­lı ça­lış­ma­lar­da son ola­rak Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya ile bir ara­ya gel­di­ler.


Ay­nı za­man­da Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı Ah­met Ak­su’nun or­ga­ni­ze­sin­de Os­man­cık Be­le­di­yes­por’u ku­rum­sal bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­mak için ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun şe­kil­de sür­dü­ren yö­ne­tim bu ça­lış­ma­la­rı mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya’ya ile bir ara­ya ge­le­rek de­tay­lı bil­gi­ler ver­di­ler.


Yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ve he­def­le­ri ko­nu­sun­da bil­gi ve­ren Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi bu ko­nu­da Oğuz­han Ka­ya’dan hem des­tek is­te­di­ler hem­de pro­je­le­ri ko­nu­sun­da fi­kir­le­ri­ni al­dı­lar. Uzun va­de­li plan­la­ma ya­pan kır­mı­zı be­yaz­lı yö­ne­tim ön­ce­lik­li ola­rak gü­zel bir lo­ka­li hiz­me­te aç­tı. Hem ku­lü­be ge­lir ge­ti­re­cek hem­de spor ku­lü­bü­nün ih­ti­yaç­la­rı­nı gö­re­ce­ği lo­ka­lin ar­dın­dan ku­lüp bi­na­sı için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Geç­ti­ği­miz se­zon BAL he­de­fi­ni son maç­ta ka­çı­ran kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım ye­ni se­zon­da oluş­tu­ru­la­cak güç­lü kad­ro ile Ço­rum’u tem­sil et­mek bu­nun ya­nın­da da ku­lü­bü ku­rum­sal bir ya­pı­ya ulaş­tır­mak için ça­lış­ma­lar yo­ğun şe­kil­de sür­dü­rü­yor. Bu kap­sam­lı ça­lış­ma­lar­da en bü­yük so­run ise Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi’nin bu ça­lış­ma­la­rı­nı ka­mu­oyu­na du­yur­ma­ma­sı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Memur
Memur - 3 yıl Önce

Ahmet AKSU yüzünden Ak Partiye oy vermeyeceğim, Ak Parti için kara bir durum.

SIRADAKİ HABER