Osmancık Belediyespor Özcan Duman’a teslim

1. Amatör Küme’de bu sezona iddialı hazırlanan ve uzun vadeli bir plan ile yola çıkan Osmancık Belediyespor takımın başına Çorum doğumlu olan ve bir çok kulüpde sporcu ve antrenör olarak görev yapan Özcan Duman’a teslim etti. Osmancık’a gelerek takımın lisanslı futbolcuları ile çalışmalara başlayan Özcan Duman bu çalışmalar sonunda yeni sezonda takımın katılacağı kategorileri belirleyecek. Öte yandan kulüp binası yapımı için çalışmalarını sürdüren Osmancık Belediyespor Yönetimi Özcan Duman için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyecek.

Osmancık Belediyespor Özcan Duman’a teslim

HALİL ÖZTÜRK
Os­man­cık Be­le­di­yes­por’dan dev atak. Geç­ti­ği­miz se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’i son maç­ta kay­be­den Os­man­cık Be­le­di­yes­por ye­ni se­zo­na plan­lı bir ça­lış­ma ile gi­ri­yor. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım ilk ola­rak ta­kı­mı Ço­rum’lu tec­rü­be­li tek­nik adam Öz­can Du­man’a tes­lim ede­rek baş­la­dı.
Geç­ti­ği­miz ay için­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da an­laş­ma sağ­la­nan Öz­can Du­man haf­ta ba­şın­da Os­man­cık’a ge­le­rek ku­lü­bün alt ya­pı­sın­da­ki genç­ler­den baş­la­ya­rak an­tren­man­la­ra start ver­di. Du­man’ın ya­pa­ca­ğı in­ce­le­me ve gö­rüş­me­ler so­nun­da ise ye­ni se­zon ya­pı­lan­ma­sı­na şe­kil ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Ku­lü­bün bu se­zon tüm ka­te­go­ri­le­ri ka­tıl­mak ye­ri­ne he­def­li ka­te­go­ri­le­rin­de ka­tıl­mak için in­ce­le­me ya­pa­cak olan Öz­can Du­man yö­ne­ti­min­de oluş­tu­ru­la­cak olan Tek­nik Ekip ye­ni se­zon plan­la­ma­sı­nı ya­pa­cak.
Uzun va­de­li bir ça­lış­ma içi­ne gi­ren Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi bir yan­dan ta­kı­mın ka­la­ca­ğı te­sis ya­pı­mı için in­ce­le­me­si­ni ta­mam­la­dı­ğı ve önümz­de­ki gün­ler­de in­şa­ata baş­la­ma­yı he­def­li­yor. Bu plan kap­sa­mın­da ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­ri­len tec­rü­be­li isim Öz­can Du­man sa­ha için­de­ki olu­şu­mu ta­mam­la­ya­rak ye­ni se­zo­na id­di­alı bir baş­lan­gıç yap­mak ama­cın­da. Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi Öz­can Du­man ile önü­müz­de­ki gün­ler­de res­mi bir im­za tö­re­ni dü­zen­le­ye­cek.
ÖZ­CAN DU­MAN: 1964 Ço­rum do­ğum­lu Öz­can Du­man 1990 yı­lın­da Genç­ler­bir­li­ği ku­lü­bün­de fut­bo­la baş­la­yan Öz­can Du­man da­ha son­ra Kay­se­ri Er­ci­yess­por, İs­tan­buls­por, Nev­şe­hirs­por, Şan­lı Ur­fasp­or, Çan­kı­rıs­por, Bey­pa­za­rı Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rın­da pro­fes­yo­nel for­ma giy­dik­ten son­ra 1999 yı­lın­da ama­tö­re dön­dü ve Ha­cet­te­pe, An­ka­ra Em­ni­yets­por ve son ola­rak­ta Ga­zi Fi­şeks­por ta­kım­la­rın­da fut­bo­lu bı­rak­tı. 1999 yı­lın­da fut­bo­lu bı­rak­tık­tan son­ra Ha­cet­te­pe ku­lü­bü Genç­lik Ge­li­şim Li­gin­de baş­la­dı­ğı tek­nik adam­lık ka­ri­ye­rin­de da­ha son­ra Ka­ra­mans­por ve Fet­hi­yes­por’da an­tre­nör ola­rak de­vam et­ti. Os­man­lıs­por Sü­per Genç­ler Li­gi Tek­nik So­rum­lu­su ola­rak gö­rev ya­pan Öz­can Du­man da­ha son­ra Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye, Kars­spor, An­ka­ra Or­mans­por ve Ye­ni Yols­por ta­kım­la­rın­da gö­rev yap­tık­tan son­ra geç­ti­ği­miz se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da Kü­tah­yas­por ta­kı­mın­da an­tre­nör ola­rak gö­rev yap­tı.
Fut­bol­cu ola­rak do­kuz kez U 18 4 kez U 21 mil­li ta­kım­la­rın­da for­ma gi­yen Öz­can Du­man Sü­per Lig’de 89, 2. lig­de 74, 3. lig­de 78 maç­ta for­ma giy­di ve top­lam 19 gol at­tı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 09:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER