Osmancık Belediyespor’dan Voleybol Federasyonu’na ziyaret

Ye­ni se­zon­da Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi ay­nı za­man­da Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı Ah­met Ak­su ile bir­lik­te Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ’ı zi­ya­ret et­ti.

Osmancık Belediyespor’dan Voleybol Federasyonu’na ziyaret

YÜKSEL BASAR

Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ’ı zi­ya­ret et­ti. Ye­ni se­zon­da Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le et­me­ye ha­zır­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­ci­le­ri Baş­ba­kan­lık Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı Ah­met Ak­su, Mah­mut Oruç ve Gök­han Kent ile vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nö­rü Ümit Gök­göz Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ, Ço­rum’da vo­ley­bol bran­şın­da­ki ge­li­şim­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Os­man­cık Be­le­di­yes­por ba­yan ta­kı­mı­nın na­mağ­lup ola­rak 2. li­ge yük­sel­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di ve teb­rik et­ti. Üs­tün­dağ ay­rı­ca ye­ni se­zon­da 2. lig­de mü­ca­de­le ede­cek olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por ta­kı­mı­na ba­şa­rı­lar di­le­di.

Os­man­cık Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi­de ne­za­ket zi­ya­re­tin­de ken­di­le­ri­ne gös­ter­di­ği il­gi­den do­la­yı Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Meh­met Akif Üs­tün­dağ’a te­şek­kür et­ti ve ku­lüp ola­rak ya­pı­lan­ma­ya önü­müz­de­ki se­zon­da da de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER