Osmancık Karabük’ü devirdi

1. Küme’de şampiyonluk mücadelesi vereek olan Osmancık Belediyespor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Kardemir Karabükspor’u 2-1 yenerek moral buldu. Kırmızı Beyazlılar güçlü rakipleri önündeki performansları ile lig öncesinde taraftarına umut verdi.

Osmancık Karabük’ü devirdi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­re­cek olan Os­man­cıks­por se­zon ön­ce­sin­de­ki ilk ha­zır­lık ma­çın­da Spor To­to 1. lig­de mü­ca­de­le eden Ka­ra­büks­por ile oy­na­dı­ğı ha­zır­lık ma­çı­nı 1-0 ka­zan­dı.
Pa­zar gü­nü Os­man­cık il­çe sa­ha­sın­da oy­na­nan ma­çı AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Ku­lüp Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve yak­la­şık bin ka­dar fut­bol se­ver iz­le­di. 1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk he­de­fi ile bir kad­ro ku­ran Os­man­cıks­por Ka­ra­büks­por önü­ne, İb­ra­him, Ali­han, Ka­dir, Em­re, Mü­ca­hit, Ke­ita, Onur, Yu­suf, Ci­han, Yu­suf Pa­muk ve Sej­jad’lı on­bi­ri ile çık­tı.
Ma­çın ilk ya­rı­sı kar­şı­lık­lı atak­lar­la geç­ti an­cak iki ta­kım­da gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yı­na dev­re 0-0 be­ra­be­re so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya hız­lı baş­la­yan Os­man­cık Be­le­di­yes­por 50. da­ki­ka­da go­lü bul­du. Bu da­ki­ka­da yan top­ta sa­vun­ma­dan ile­ri çı­kan Ali­han to­pu Ka­ra­büks­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren isim ol­du.
Gol­den son­ra Ka­ra­büks­por be­ra­ber­lik go­lü için yük­len­di ve son bö­lüm­de bas­kı­sı so­nuç ver­di 82. da­ki­ka­da İb­ra­him’in at­tı­ğı gol­le ko­nuk ta­kım sko­ru 1-1 yap­tı. Ma­çın son da­ki­ka­la­rın­da ye­ni­den yük­le­nen Os­man­cık Be­le­di­yes­por 87. da­ki­ka­da oyu­na son­ra­dan gi­ren Fur­kan’ın at­tı­ğı gol­le maç­ta ye­ni­den öne geç­ti ve sko­ru 2-1 yap­tı.
Ka­lan bö­lüm­de Os­man­cık Be­le­di­yes­por ra­ki­bi­ne be­ra­ber­lik şan­sı ver­me­di sa­ha­dan 2-1 ga­lip ay­rı­la­rak lig ma­ra­to­nu ön­ce­sin­de iyi bir pro­va yap­tı.
Ma­çın ar­dın­dan Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya ve be­ra­be­rin­de­ki­ler sa­ha içi­ne gi­re­rek iki ta­kım tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­la­rı teb­rik et­ti­ler. Da­ha son­ra iki ta­kım ve mi­sa­fir­ler Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Em­rah Tüy­süz’ün sa­hi­bi ol­du­ğu Met­ro Park Ga­ni­ta’da bir­lik­te ye­mek ye­di­ler.
Ye­mek so­nun­da Em­rah Tüy­süz Kar­de­mir Ka­ra­büks­por tek­nik he­yet ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne meş­hur os­man­cık prin­ci fut­bol­cu­la­ra ise ço­rum leb­le­bi­si he­di­ye et­ti.
Kar­de­mir Ka­ra­büks­por Tek­nik So­rum­lu­su Le­vent Açık­göç ve an­tre­nör An­tre­nör Ay­han Ak­do­ğan tüm Os­man­cık hal­kı­na ve Os­man­cık Be­le­di­yes­por ca­mi­ası­na gös­ter­miş ol­duk­la­rı mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı te­şek­kür et­ti­ler ve şam­pi­yon­luk yo­lun­da ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 11:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER