Osmancık’ta Özcan Duman imzaladı

1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­re­cek olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da ilk im­za tec­rü­be­li tek­nik adam Öz­can Du­man’dan gel­di.

Osmancık’ta Özcan Duman imzaladı

HALİL ÖZTÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­re­cek olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’da ilk im­za tec­rü­be­li tek­nik adam Öz­can Du­man’dan gel­di.
Da­ha ön­ce an­laş­ma sağ­la­nan ve ge­rek alt ya­pı ge­rek­se A ta­kım­da ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan Öz­can Du­man ön­ce­ki gün dü­zen­le­nen res­mi im­za tö­re­ni ile ka­mu­oyu­na açık­lan­dı. İm­za tö­re­ni­ne Os­man­cık Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Gür­sel Gü­ney, Ka­dir De­li­baş ve Er­tan Kı­zıl­ka­ya ka­tıl­dı­lar.
İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Os­man­cık Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam, ku­lü­bü pro­fes­yo­nel lig­le­re ta­şı­mak he­de­fin­de ol­duk­la­rı­nı ve bu doğ­rul­tu­da yıl­lar­ca Sü­per Lig’de for­ma giy­miş ve tek­nik di­rek­tör­lük yap­mış Öz­can Du­man ile an­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Ken­di­si ile gö­rüş­me­le­rin­de ku­lü­bün he­de­fi­ni, pro­je­le­ri­ni an­lat­tık­la­rı­nı ve an­laş­ma sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek tüm Os­man­cık’a ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di ve Öz­can Du­man’a ba­şa­rı­lar di­le­di.
Tec­rü­be­li tek­nik adam Öz­can Du­man ise bu ca­mi­aya ka­tıl­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Ku­lü­bün ama­tör ol­du­ğu­nu an­cak yö­ne­ti­min bir çok ko­nu­da pro­fes­yo­nel­ce ha­re­ket et­ti­ği­ni be­lir­ten Du­man, be­lir­le­nen bir üst lie yük­sel­mek için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Du­man ‘Yö­ne­tim­le gö­rüş­me­miz­de şam­pi­yon­luk­tan baş­ka bir dü­şün­ce­miz ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­dik. Bu­nun için­de ge­rek­li trans­fer­le­ri yap­tık ve kad­ro­mu­zu oluş­tur­duk. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da yo­ğun şe­kil­de de­vam edi­yor. Ben ön­ce­lik­le ku­lüp baş­ka­nı­mı­za ve tüm yö­ne­tim ku­ru­lu­na bi­zi bu gö­re­ve la­yık gör­dük­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum. Ay­rı­ca bu lig­de mü­ca­de­le ede­cek tüm ta­kım­la­ra spor­cu­la­ra ba­şa­rı­lı sağ­lık­lı sa­kat­lık­sız bir se­zon ge­çir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER