Özbey ve Kınay ile coştular

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon açı­lı­şı­nın fi­na­li­ni Mer­ve Öz­bay ve Er­dem Kı­nay yap­tı­lar.

Özbey ve Kınay ile coştular

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon açı­lı­şı­nın fi­na­li­ni Mer­ve Öz­bay ve Er­dem Kı­nay yap­tı­lar. İki sa­nat­çı kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın se­zon açı­lış tö­re­nin­de sah­ne al­dı­lar ve ka­tı­lım­cı­la­ra hay­li ne­şe­li da­ki­ka­lar ya­şat­tı­lar.
Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Stad’ı ka­le ar­ka­sın­da ku­ru­lan sah­ne­ye çı­kan Mer­ve Öz­bay ve Er­dem Kı­nay ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­ri­ne ka­dar sah­ne­de hay­ran­la­rı­na coş­ku do­lu an­lar ya­şat­tı­lar.
Sah­ne­de kon­ser­le­ri­ne baş­la­yan Öz­bey ve Kı­nay da­ha son­ra sa­ha­ya ine­rek tri­bün­ler­de­ki ta­raf­tar­lar­la bir­lik­te şar­kı­la­rı­nı söy­le­yen iki sa­nat­çı ol­duk­ça ke­yif­li da­ki­ka­lar ya­şat­tı­lar.
Ço­rum­lu­lar­da iki sa­nat­çı­nın şar­kı­la­rı ile coş­tu­lar. Kon­ser sı­ra­sın­da ya­pı­lan ha­vai fi­şek gös­te­ri­si ile iyi­ce renk­len­di.

Özbay ve Kınay’a plaket

Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın se­zon açı­lış tö­re­nin­de sah­ne alan Mer­ve Öz­bey ve Er­dem Kı­nay’a te­şek­kür pla­ke­ti ver­di. Kon­se­rin so­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ta­ra­fın­dan Mer­ve Öz­bay ve Er­dem Kı­nay’a te­şek­kür bel­ge­si ku­tu­su­nun üze­rin­de isim­le­ri ya­zı­lı leb­le­bi ve çi­çek he­di­ye et­ti. İki sa­nat­çı­da gör­dük­le­ri il­gi ve ala­ka­dan do­la­yı tüm Ço­rum­lu­la­ra te­şek­kür et­ti­ler.

Merve Özbay 19 numaralı forma

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon açı­lı­şı­na ka­tı­lan Mer­ve Öz­bay 19 nu­ma­ra­lı for­ma­yı giy­di. Sah­ne­ye çık­tık­tan son­ra ken­di­si­ne he­di­ye edi­len for­ma­yı gi­yen ve kaş­ko­lu bağ­la­yan Mer­ve Öz­bay şar­kı­la­rı­nı kır­mı­zı si­yah for­ma ile ta­mam­la­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER