Özel Sporcular Masa Tenisi milli takımında üç Çorumlu

Sır­bis­tan’da 6-13 Ma­yıs’ta ya­pı­la­cak Özel Spor­cu­lar Pu­an­lı Açık Tur­nu­va­sın­da ili­miz Ana­do­lu İş Oku­lu Spor Ku­lü­bü’nden an­tre­nör Me­sut Kuş­göz ile spor­cu­lar Sü­mey­ra Türk ve Sa­tı­nur İn­ce mil­li ta­kım­da yer ala­cak­lar.

Özel Sporcular Masa Tenisi milli takımında üç Çorumlu

HARUN AKKAYA

Tür­ki­ye Özel Spor­cu­lar Fe­de­ras­yo­nu Ma­sa Te­ni­si mil­li ta­kı­mın­da Ço­rum Ana­do­lu İş Oku­lus­por ku­lü­bün­den bir an­tre­nör ve iki spor­cu kamp­ta. 22 Ni­san’da baş­la­yan ve 5 Ma­yıs’ta so­na ere­cek olan Tür­ki­ye Özel Spor­cu­lar ma­sa te­ni­si mil­li ta­kı­mın­da Ana­do­lu İş Oku­lu Spor Ku­lü­bün­dan ma­sa te­ni­si an­tre­nö­rü Me­sut Kuş­göz ve spor­cu­lar Sü­mey­ra Türk ve Sa­tı­nur İn­ce yer alı­yor.

Ana­do­lu İş Oku­lu Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ev­rim Gü­lez spor­cu­la­rı­nın dört yıl­dır Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da gös­ter­miş ol­duk­la­rı per­for­mans­la­rı ile mil­li ta­kı­ma gir­me­ye hak ka­zan­dık­la­rın­dan do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 

Son üç yıl­da üst üs­te üç kez Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ev­rim Gü­lez ‘An­tre­nö­rü­müz Me­suz Kuş­göz ve eki­bi ne­za­re­tin­de hız kes­me­den ara ver­me­den de­vam eden  ça­lış­ma­lar so­nun­da mil­li ta­kı­ma se­çi­len an­tre­nör ve spor­cu­la­rı­mız­la gu­rur du­yu­yo­ruz.

Mil­li ta­kı­mı­mız 6-13 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de Slo­ven­ya’da ya­pı­la­cak olan pu­an­lı Açık Tur­nu­va’ya ka­tı­la­cak­lar. Ge­rek an­tre­nör ve spor­cu­la­rı­mız ge­rek­se tüm mil­li ta­kım ka­fi­le­si­nin bu mü­sa­ba­ka­lar­dan ba­şa­rı ile dö­ne­ce­ği­ne ina­nı­yor ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2018, 09:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER