Öztürk ve Gül madalyalarını aldı

Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda milli formayı giyen Merve Nur Öztürk üç Ali Afşin Gül ise iki madalya kazanarak başarılı bir organizeyi tamamladılar.

Öztürk ve Gül madalyalarını aldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Edir­ne’de ya­pı­lan 44. Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı gi­yen Ço­rum­lu spor­cu­lar Mer­ve Nur Öz­türk ve Ali Af­şin Gül iki­şer ma­dal­ya ile mü­ca­de­le­yi ta­mam­la­dı­lar.
Geç­ti­ği­miz haf­ta Edir­ne’de ya­pı­lan Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda er­kek­ler­de se­kiz ba­yan­lar­da ise ye­di ül­ke­den spor­cu­lar mü­ca­de­le et­ti­ler. Mil­li ta­kım­da ba­yan­lar­da mü­ca­de­le eden Ço­rum Genç­liks­por’dan Mer­ve Nur Öz­türk ta­kım­lar­da ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya ka­za­nır­ken, çift ba­yan­lar­da part­ne­ri Be­tül Nur Kah­ra­man ile bir­lik­te şam­pi­yon ola­rak al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi olur­ken ka­rı­şık çift­ler­de ise Ali Af­şin Gül ile bir­lik­te üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı ve şam­pi­yo­na­yı üç ma­dal­ya ile ta­mam­la­dı.
Ço­rum’da baş­la­dı­ğı ma­sa te­ni­si ça­lış­ma­la­rı so­nun­da Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­ne trans­fer olan Ali Af­şin Gül ise Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda ta­kım­lar­da şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan kad­ro­da yer al­dı. Gül fer­di­ler­de ise ka­rı­şık çift­ler­de Ço­rum­lu part­ne­ri Mer­ve Nur Öz­türk ile bir­lik­te üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı ve şam­pi­yo­na­yı iki ma­dal­ya ile ta­mam­la­dı.
Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ta­kı­mın el­de et­ti­ği ba­şa­rı­lar ge­le­cek adı­na son de­re­ce umut ve­ri­ci ol­du­ğu be­lir­til­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER