Payas taktiğine devam

Lig­de se­kiz haf­ta­lık ga­li­bi­yet has­re­ti­ne pa­zar gü­nü son ver­mek is­te­yen Ço­rum Be­le­di­yes­por bu zor­lu kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün tam kad­ro ola­rak sür­dür­dü.

Payas taktiğine devam

HA­RUN AK­KA­YA
Lig­de se­kiz haf­ta­lık ga­li­bi­yet has­re­ti­ne pa­zar gü­nü oy­na­ya­ca­ğı Pa­yass­por ma­çın­da son ver­mek is­te­yen Ço­rum Be­le­di­yes­por bu zor­lu kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün tam kad­ro ola­rak sür­dür­dü.
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer’in çar­şam­ba öğ­le­den son­ra gö­rün­tü­lü ana­liz ve tak­tik ça­lış­ma ders­le­ri ne­de­ni ile an­tren­man sa­bah sa­at 10’da Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pıl­dı. Tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­ğı an­tren­man­da ısın­ma ha­re­ket­le­ri bö­lü­mün­de bi­le­ği­ni bur­kan ka­le­ci Ra­ma­zan ça­lış­ma­nın son­ra­ki bö­lü­mü­ne ka­tıl­ma­dı.

Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan sa­ha ke­na­rı­na ku­ru­lan alet­ler­de ça­buk kuv­vet ve den­ge ha­re­ket­le­ri ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım da­ha son­ra sa­vun­ma ve hü­cum­da bas­kı ça­lış­tı. Sa­vun­ma oyun­cu­la­rı­nı uzun ge­len top­la çık­ma­ya ça­lı­şır­ken or­ta sa­ha ve hü­cum oyun­cu­la­rı ise iki grup ha­lin­de ra­kip sa­vun­ma­yı çı­kar­ma­mak için bas­kı ça­lış­ma­sı yap­tı­lar.

Bu ça­lış­ma sı­ra­sın­da fut­bol­cu­lar­dan sa­vun­ma­dan top­la çık­ma­nın ve to­pa sa­hip ol­ma­nın öne­mi üze­rin­de du­ran Tek­nik He­yet hü­cum­da ise ra­ki­be bas­kı ya­pa­rak ha­ta­ya zor­la­ma­nın po­zis­yon üret­me adı­na önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.

Ol­duk­ça yük­sek tem­po­da ge­çen bu ça­lış­ma sı­ra­sın­da tek­nik he­yet fut­bol­cu­la­ra sık sık uya­rı­lar­da bu­lun­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik çift ka­le maç­la sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 13:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER