POTA’da Türkiye’nin en iyisi Çorum’da belli olacak

Liseli Gençler Türkiye Basketbol finalleri Çorum’da başladı. Sekiz bayan sekiz erkek okulunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası’nda bayanlar Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu erkekler ise Atatürk Spor Salonu’nda grup maçlarını oynayacak. Şampiyona cumartesi günü oynanacak finaller ile sona erecek ve Türkiye Şampiyonu okullar belli olacak.

POTA’da Türkiye’nin en iyisi Çorum’da belli olacak

HA­RUN AK­KA­YA

Okul Spor­la­rı Li­se­li Genç­ler Bas­ket­bol Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı Ço­rum’da baş­la­dı. Se­kiz er­kek ve se­kiz ba­yan ta­kı­mı­nın mü­ca­de­le et­ti­ği şam­pi­yo­na­nın tek­nik top­lan­tı­sı Anit­ta Otel’de ya­pıl­dı. Tek­nik Top­lan­ta­ya Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Ah­met İnan, Genç­lik spor Şu­be Mü­dü­rü Sa­tı Yü­cel, Anit­ta Otel Ge­nel Mü­dü­rü Ha­san Özer Gök­men ile İl Tem­sil­ci­le­ri ve mü­ca­de­le ede­cek okul­la­rın ida­re­ci ve an­tre­nör­le­ri ka­tıl­dı­lar.

Eğer ve Bü­yük’un kı­sa se­lam­la­ma ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan grup­lar için ku­ra çe­ki­mi­ne ge­çil­di. Çe­ki­len ku­ra so­nu­cun­da se­ki­zer ta­kım dör­der­li iki gru­ba ay­rıl­dı. Er­kek maç­la­rı Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ba­yan maç­la­rı ise Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak.

Er­kek­ler­de A gru­bun­da İs­tan­bul Ö. Mü­rüv­vet Ev­yap Ana­do­lu Li­se­si, Bur­sa Özel Öz­lü­ce Do­ğa Ana­do­lu Li­se­si, An­ka­ra Özel Gür­cağ Ana­do­lu Li­se­si ve İz­mir Me­ne­men Özel Ge­li­şim Ko­le­ji B gru­bun­da ise İs­tan­bul Özel Esen­kent Ok­ya­nus Ana­do­lu Li­se­si, İz­mir Bay­rak­lı Özel Öbek Bo­ğa­zi­çi Ana­do­lu Li­se­si, Uşak Özel Fi­nal Te­mes Li­se­si ve Ba­lı­ke­sir Hay­dar Ça­vuş MTAL ta­kım­la­rı mü­ca­de­le edi­yor­lar.
Ba­yan­lar­da ise A gru­bun­da An­ka­ra Özel Arı Ana­do­lu ve Fen Li­se­si, İs­tan­bul Özel Şiş­li Açı Ana­do­lu Li­se­si, Di­yar­ba­kır Özel Kav­ram Te­mel Li­se­si ve İs­tan­bul Özel Flor­ya Do­ğa Ana­do­lu Li­se­si yer alır­ken B gru­bun­da İs­tan­bul Bü­yük­çek­me­ce Rı­za Sa­rı­alp Spor Li­se­si, Or­du Özel Al­tı­nor­du Açı Ana­do­lu Li­se­si, İs­tan­bul Özel Oğuz Ka­an Ko­le­ji ve Mer­sin Özel Do­ğa Ko­le­ji mü­ca­de­le edi­yor­lar.
Dün baş­la­yan grup maç­la­rı per­şem­be gü­nü so­na ere­cek ve cu­ma gü­nü grup­lar­da ilk iki sı­ra­yı alan ta­kım­lar çap­raz ola­rak ya­rı fi­nal­de kar­şı­la­şa­cak­lar. Bu maç­la­rı ka­za­nan­lar cu­mar­te­si gü­nü şam­pi­yon­luk kay­be­den­ler ise üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çı­na çı­ka­cak­lar. Ya­rı fi­nal ve fi­nal mü­sa­ba­ka­la­rı Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak.

Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nın açı­lış tö­re­ni dün Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı. Böy­le­si­ne bü­yük bir or­ga­ni­ze­ye se­yir­ci il­gi­siz­li­ği dik­kat çek­ti. Açı­lış tö­re­ni­ne Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük ve Anit­ta Otel Ge­nel Mü­dü­rü Ha­san Özer Gök­men ka­tıl­dı. Say­gı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın ar­dın­dan Eğer ve Bü­yük kı­sa bi­rer ba­şa­rı di­lek­le­ri ko­nuş­ma­sı yap­tı­lar ar­dın­dan da mü­sa­ba­ka­la­ra ge­çil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER