‘Rabbim bana şampiyonluk kupasını getirmeyi nasip etsin’

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan böyle büyük bir camiaya başkan olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek ‘İnşallah tüm camianın desteği ve duası ile şampiyonluk kupasını bu getirmeyide rabbim bize nasip edecek’ dedi.

‘Rabbim bana şampiyonluk kupasını getirmeyi nasip etsin’

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, bu bü­yük ca­mi­aya baş­kan ola­rak hiz­met et­me­yi na­sip eden All­lah’ın tüm ca­mi­anın des­te­ği ile şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı­da ge­tir­me­yi na­sip ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan Öz­can, se­zon açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sı­na ‘Bu­ha­ra­dan, Bi­nev­le­re, Ya­zı Çar­şı’dan Ba­ha­bey’e Mi­lö­nü’nden Mi­mar Si­nan’a da­ha­sı kır­mı­zı si­yah­lı renk­le­re gö­nül ver­miş tüm Ço­rums­por ta­raf­tar­la­rı se­zon açı­lı­şı­mı­za hoş gel­di­niz’ di­ye­rek baş­la­dı.
İç­le­rin­de­ki Ço­rums­por sev­da­sı ve ate­şi­nin as­la çık­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Öz­can ‘Bu ateş bu­ra­da ye­ni­den alev­len­miş­tir. Ben bu tri­bün­ler­den gel­dim, şü­kür­ler ol­sun­ki Al­lah ba­na bu bü­yük ca­mi­aya baş­kan ola­rak hiz­met et­me­yi na­sip et­ti. İn­şal­lah siz­le­rin des­te­ği ve du­ası ile şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı ge­tir­me­yi­de na­sip ede­cek.
Bu uzun ve zor­lu yol­cu­ğu­muz­da içi­niz ra­hat ol­sun, Ço­rums­por ön­ce Al­lah’a son­ra biz­le­re ema­net. Şu­nu iyi bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum ki Ço­rums­por la­yık ol­du­ğu ye­re bu as­lan par­ça­la­rı­nın mü­ca­de­le ve az­mi ile ta­rih ya­za­rak ge­le­cek­tir.
Eğ­len­ce­nin bi­ran ön­ce baş­la­ma­sı adı­na geç­miş kur­ban bay­ra­mı­nı kut­lu­yor şam­pi­yon­luk ge­ce­miz­de bu­luş­mak üze­re he­pi­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum sağ olun var olun’ de­di.


‘Bizim başaramadığımızı Fatih Başkan başaracaktır’


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Fa­tih Baş­kan ve yö­ne­ti­mi­nin ken­di­le­ri­nin ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı ba­şa­ra­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘İn­şal­lah bu se­ne o se­ne ola­cak ve se­zon so­nun­da şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rın­da bir kez da­ha böy­le bu­lu­şu­ruz’ de­di.
Baş­kan Ze­ki Gül ko­nuş­ma­sı­na ‘Ge­ce de­me­den gün­düz de­me­den yaz kış de­me­den ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­yen ce­fa­kar ta­raf­tar­lar he­pi­ni­zi hür­met­le se­lam­lı­yo­rum’ di­ye­rek baş­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­ma ye­ni se­zon­da ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­kan Gül ‘Be­nim iki ev­la­dım var­dı üçün­cü­sü ku­lüp ol­du. Do­kuz yıl ağ­la­dık gül­dük ce­fa­kar ta­raf­tar­la­rı­mız­la Tür­ki­ye­nin her ta­ra­fın­da kır­mı­zı si­yah­lı bay­ra­ğı dal­ga­lan­dır­dık. Es­ki­şe­hir’de Fi­nal ma­çı dö­nü­şün­de iki ev­la­dım ve ha­nı­nım göz yaş­la­rı­na bo­ğul­du­lar. Bu be­nim ço­cu­ğu­mu 2. li­ge 1. li­ge kim çı­kar­tır­sa onu omuz­lar­da ta­şı­ma­ya ha­zı­rız.
Bu stad her tür­lü in­sa­nı si­ya­si gö­rü­şü bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak sa­hip çı­kan bir me­kan. İs­mi­nin önün­de Ço­rum ola­nı her de­ğe­re sa­hip çı­ka­lım. Maç için git­ti­ği­miz bir çok il­de ku­lüp is­mi Ço­rums­por ya­zı­yor.
 Bo­lus­por baş­ka­nı ile gö­rüş­tüm bir se­zon­da 4-5 mil­yon rek­lam ge­li­ri top­lu­yor­mış. Ço­rum’un sa­na­yi­de Bo­lu’dan ge­ri ka­lan ta­ra­fı yok. Geç­miş­te ya­pı­lan ba­zı yan­lış­la­rı ele ala­rak ha­re­ket eden­le­re duy­ru­lur.  Bu şeh­rin hak­kı en az PTT 1. lig­dir. Fa­tih Baş­kan ve yö­ne­ti­min bi­zim ya­pa­ma­dı­ğı­mı­zı ya­pa­cak­la­rı­na inan­cım tam­dır. Des­te­ğim tam­dır in­şal­lah bu se­ne o se­ne ola­cak­tır, şam­pi­yon­luk­la­rı kut­la­ma­la­rın­da bir kez da­ha böy­le bu­lu­şu­ruz di­yo­rum ve ye­ni se­zon­da ta­raf­ta­rı ile ta­kı­mı ile şeh­ri ile bü­tün­leş­mek ve ba­şa­rı­lar do­lu bir se­zon di­li­yo­rum’ de­di.


‘Yönetimin her zaman yanındayız’

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ se­zon açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ye­ni yö­ne­tim­le bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­por’u çok da­ha iyi yer­yer­de gö­re­ce­ği­mi­ze yü­rek­ten inan­dı­ğı­nı söy­le­di. 
Baş­kan Ka­ra­dağ ik­ti­dar par­ti­si ola­rak söz ver­dik­le­ri­ni Baş­kan ve yö­ne­ti­min her alan­da ya­nın­da ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Bi­zim is­te­ği­miz or­tak pay­da­mız olan Ço­rums­por çok da­ha iyi yer­ler­de ol­sun.
Ze­ki Baş­ka­na çok te­şek­kür edi­yo­rum uzun yıl­lar baş­kan­lık ya­pa­rak ge­ce­si­ne gün­dü­zü­ne ka­ta­rak elin­den ge­le­ni yap­tı. Bay­ra­ğı şim­di Fa­tih Baş­kan’a dev­ret­ti. Bu ko­nu­da gön­lü­müz ra­hat. İna­nı­yo­rum­ki Fa­tih baş­kan Ço­rums­por’a olan aş­kı ile bu çı­ta­yı da­ha da yük­sel­sel­te­cek­tir.
Önü­müz­de­ki yıl­lar­dan iti­ba­ren ku­rum­sal kim­li­ği ka­zan­mış ge­li­ri olan ken­di ya­ğı ile kav­ru­lan alt ya­pı­dan ye­tiş­tir­me sı­kın­tı­sı ol­ma­yan ve te­sis­leş­me­yi ta­mam­la­mış bir şe­kil­de yo­lu­na de­vam ede­cek­tir. Fa­tih Baş­kan ile tam bir iş bir­li­ği için­de bu işi gö­tü­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ço­rums­por’da fut­bol oy­na­yan kar­deş­le­ri­mi­zi zevk­le ve gü­zel­lik­le iz­le­ye­ce­ği­mi­ze ina­ıyor ve he­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum ye­ni se­zon­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2018, 10:51
YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Sanmıyorum FATİH ÖZCAN bu şampiyonluk için sizin ve takımın yeterli vizyonu yok soradan bir takım sıradan bir hoca sıradan bir başkan ve yönetim var Tabiki şampiyonluk istiyoruz ama dediğimiz gibi bu oluşumla zor bilginiz VİZYONUNUZ yetersiz

Söz Bir.
Söz Bir. - 4 yıl Önce

Başarılar dileriz,

Haluk perçin
Haluk perçin - 4 yıl Önce

İki şarkıcı getirmeyle şampiyonluk gelmez BAŞKAN arkadaşım takımı kuramadınız iyi bir yönetim oluşturamadınız takım zaten Allah’a emanet sizin bilgniz yetersiz oda bitarafa hala olayın içinde ZEKİ GÜL var adam hep başarısız oldu hala var olmaz Başkan arkadaşım olmaz keşke olsada alkışlasak

Galip tok
Galip tok - 4 yıl Önce

Bunlar 2 tane sanatçı getirince şampiyonluk geldi diyorlar herhalde Allah yardımcımız olsun bunlar işin şovunda belli oldu

Bilal
Bilal - 4 yıl Önce

Asrın başarısız adamı ZEKİ GÜL hala konuşuyor ya 7-8 yıldır dünya paralar Trilyonlar harcadın takım hala 3.liğde zeki GÜL bey daha ne konuşuyorsun ya

SIRADAKİ HABER