Renkli açılış inşallah kapanış daha renkli olur

Çorum Belediyespor yeni sezona dündüzenlenen renkli bir törenle merhaba dedi. Açılış törenine katılım yüksekler olurken Çorumspor’da şampiyonluk ve play-off yaşamış efsane isimlerden kurulu kadro Çorum Belediyespor gençlerinden kurulu kadro ile gösteri maçı yaptı. Ardından futbolcuların teknik heyetin ve yönetimin tanıtımı yapıldı son bölümde ise Erdem Kınay ve Merve Özbay konseri ile açılış töreni sona erdi. Tam camianın ortak dileği bu renkli açılışın sezon sonunda şampiyonluk kutlaması ile çok daha renkli olarak sona ermesi.

Renkli açılış inşallah kapanış daha renkli olur

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por 2018-2019 fut­bol se­zo­nu­nu dün dü­zen­le­nen renk­li bir tö­ren ile aç­tı. Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Gü­ler­yüz, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ile Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le tam kad­ro ka­tıl­dı­lar.


Se­zon açı­lış tö­re­ni geç­miş yıl­lar­da Ço­rums­por’da şam­pi­yon­luk ve play-off ya­şa­mış ef­sa­na isim­ler­den ku­ru­lu kad­ro ile Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­dan genç­ler gös­te­ri ma­çı yap­tı­lar. Bu ma­çın ar­dın­dan tö­ren kır­mı­zı si­yah­lı ku­lü­bün yö­ne­tim ku­ru­lu, tek­nik he­ye­ti ve fut­bol­cu­la­rın ta­nı­tı­mı ile de­vam et­ti. Da­ha son­ra dü­zen­le­nen pla­ket tö­re­ni­nin ar­dın­dan ise tö­ren Er­dem Kı­nay ve Mer­ve Öz­bay’ın ver­di­ği kon­ser ile so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER