Sabah akşam ‘TAKTİK’

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını kendi tesislerinde sürdüren Çorum Belediyespor dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla devam etti. Kırmızı Siyahlılarda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yeni sezon oyun taktiği üzerinde durdu ve futbolculardan devamlı sabırlı olmalarını ve topa sahip olmanın önemine dikkat çekerek kontrolü bırakmamalarını istedi.

Sabah akşam ‘TAKTİK’

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı dün ken­di te­sis­le­rin­de yap­tı­ğı çift an­tre­man­la sür­dür­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım sa­bah ak­şam te­sis sa­ha­sın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar tak­tik ağır­lık­lı geç­ti.
İkin­ci 12 gün­lük eta­bın son­la­rı­na yak­la­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por dün sa­bah sa­at 08.00’de te­sis sa­ha­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de yap­tı­ğı an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra dar alan­da pas ile de­vam et­ti. Ça­lış­ma­nın son bö­lü­mün­de ise ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma yap­tı­ran Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han bu ça­lış­ma­da fut­bol­cu­lar­dan to­pun kıy­me­ti­ni bil­me­le­ri­ni ve to­pa sa­hip ol­ma­nın öne­mi­ne vur­gu yap­tı.


Ba­sit top kay­bı is­te­me­yen Say­han fut­bol­cu­lar­dan ra­ki­be to­pun bu­lun­du­ğu alan­da bas­kı ve boş alan bı­ra­kıl­ma­ma­sı uya­rı­la­rı­nı sık­ça tek­rar­la­dı. Kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan loj­man­da din­len­di. Ak­şam ise sa­at 18’de yi­ne ay­nı sa­ha­da ikin­ci ça­lış­ma­ya çı­kan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım tak­tik ça­lış­ma­ya de­vam et­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün de sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ikin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER