Sabah salonda akşam sahada çalıştılar

Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı çift an­tren­man­la sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por dün sa­bah te­sis­ler­de­ki fit­nes sa­lo­nun­da ça­lış­tı.

Sabah salonda akşam sahada çalıştılar

HARUN AKKAYA
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı çift an­tren­man­la sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por dün sa­bah te­sis­ler­de­ki fit­nes sa­lo­nun­da ça­lış­tı. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki sa­bah ça­lış­ma­sın­da ta­kı­mı iki­ye ayı­ra­rak fit­nes sa­lo­nun­da alet­ler­de kuv­vet ve güç­len­dir­me ha­re­ket­le­ri yap­tı­lar. Dö­nü­şüm­lü ola­rak ya­pı­lan bu ça­lış­ma­da fut­bol­cu­lar her bir alet­te be­lir­le­nen sü­re­de ha­re­ket ya­par­ken za­man za­man zor­lan­dık­la­rı göz­len­di.
Ol­duk­ça tem­po­lu ge­çen bu ça­lış­ma­da fut­bol­cu­la­rın hay­li yo­rul­du­ğu göz­len­di. Bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan te­sis­de din­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ak­şam sa­at 18’da ise te­sis sa­ha­sın­da an­tren­ma­na çık­tı. Bu ça­lış­ma­da ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan top­la da­ya­nık­lı­lık ça­lış­ma­sı ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ilk eta­bın ha­zır­lık­la­rı­nı haf­ta so­nun­da ya­pa­ca­ğı iki an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER