Saha yarım kaldı

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ku­zey Kam­pü­sün­de ya­pı­mı­na baş­la­nan fut­bol sa­ha­sı alt ya­pı­sı ta­mam­lan­dı. Sa­ha­nın sen­te­tik çim se­ri­mi için öde­nek ol­ma­dı­ğı için ya­rım kal­dı. Bu te­si­sin ta­mam­lan­ma­sı için ye­rel ve ge­nel büt­çe­den öde­nek ay­rıl­ma­sı için des­tek ge­re­ki­yor.

Saha yarım kaldı

HALİL ÖZTÜRK
Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ku­zey Kam­pü­sün­de ya­pı­mı­na baş­la­nan fut­bol sa­ha­sı ya­rı­da kal­dı. Sa­ha­nın alt ya­pı­sı ve pis­ti ta­mam­lan­dı an­cak ze­mi­ne sen­te­tik çim se­ri­mi için öde­nek kal­ma­dı­ğın­dan do­la­yı sa­ha ya­rım kal­dı.
Ku­zey Kam­pü­sü için­de Spor Sa­lo­nu ya­nın­da­ki alan­da Spor To­to kat­kı­la­rı ile ya­pı­mı­na baş­la­nan sen­te­tik fut­bol sa­ha­sı ve at­le­tizm pis­tin­de yük­le­ni­ci fir­ma alt ya­pı­yı bü­yük oran­da ta­mam­la­dı. Tri­bün­ler ve alt ya­pı ile pis­ti bü­yük oran­da bi­ti­ren fir­ma sen­te­tik çim se­ri­mi için öde­nek kal­ma­dı­ğı için ça­lış­ma­yı dur­dur­du.

Sa­ha­nın ta­mam­la­na­rak öğ­ren­ci­le­re ve Ço­rum­lu genç­le­re hiz­met ve­re­bil­me­si için ye­rel ve­ya ge­nel büt­çe­den öde­nek ay­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Üni­ver­si­te­nin öde­nek bul­ma ça­ba­la­rı so­nuç­suz ka­lır­ken mül­ki amir­le­rin ve si­ya­si­le­rin dev­re­ye gir­me­si ge­re­ki­yor. Sa­ha­nın ta­mam­lan­ma­sı için Özel İda­re büt­çe­si ve­ya Ge­nel Büt­çe­den öde­nek ay­rıl­ma­sı ha­lin­de sa­han­nın iki ay için­de ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER