Şahiner’den fair play davranış

Baş­kan Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner sa­ha içi­ne gi­re­rek hem ken­di ta­kı­mı hem­de ra­kip ta­kım oyun­cu­la­rı­nı tek tek kut­la­ya­rak hem ba­şa­rı­lar hem­de ka­za­sız be­la­sız se­zon ge­çir­me­le­ri­ni di­le­di.

Şahiner’den fair play davranış

HA­RUN AK­KA­YA
Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’dan ör­nek dav­ra­nış. Bu se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ço­rum’u tem­sil eden Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı se­zo­nun ilk ma­çın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por kar­şı­laş­ma­sı­nı iz­le­mek üze­re sta­da ge­len Baş­kan Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner sa­ha içi­ne gi­re­rek hem ken­di ta­kı­mı hem­de ra­kip ta­kım oyun­cu­la­rı­nı tek tek kut­la­ya­rak hem ba­şa­rı­lar hem­de ka­za­sız be­la­sız se­zon ge­çir­me­le­ri­ni di­le­di.
Ma­çı dok­san da­ki­ka tri­bün­den iz­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner maç so­nun­da da cen­til­men­li­ği­ni gös­ter­di ve ko­nuk Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por ta­kı­mı­nı mi­sa­fir ede­rek ye­mek ik­ra­mı­nın ar­dın­dan yol­cu et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER