Salim Uzun da Osmaniyespor’da

İki se­zon­dur Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı gi­yen Sa­lim Uzun ye­ni se­zon için Os­ma­ni­yes­por ile an­laş­tı.

Salim Uzun da Osmaniyespor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK

İki se­zon­dur Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı gi­yen Sa­lim Uzun ye­ni se­zon için Os­ma­ni­yes­por ile an­laş­tı. Trans­fe­rin en ha­re­ket­li ku­lü­bü ko­nu­mun­da­ki Os­ma­ni­yes­por’un trans­fer ta­ar­ru­zu de­vam edi­yor. Ye­ni se­zon­da şam­pi­yon­luk id­di­ası ile güç­lü bir kad­ro kur­mak için yo­la çı­kan Os­ma­ni­yes­por’da trans­fer bom­ba­la­rı pat­la­ma­ya de­vam edi­yor.

Sa­rı ye­şil­li ku­lüp son ola­rak iki se­zon­dur Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı gi­yen Sa­lim Uzun ile an­laş­tı. Sa­lim Uzun ye­ni ta­kı­mı ile iki yıl­lık söz­leş­me­ye im­za at­tı. İki se­zon ön­ce Kas­ta­mo­nus­por’dan Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan Sa­lim Uzun bu iki se­zon­da on go­le im­za at­tı. Bu se­zon söz­leş­me­si so­na eren Sa­lim Uzun ser­best kal­dı­ğı için ye­ni ku­lü­bü ile söz­leş­me im­za­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 09:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER