Şampiyon raketler’den Büyük’e ziyaret

Okullu Küçükler Masa Tenisi’nde Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü makamında ziyaret ettiler ve kitapla ödüllendirildiler.

Şampiyon raketler’den Büyük’e ziyaret

HALİL ÖZTÜRK

Okul­lu Kü­çük­ler Ma­sa Te­ni­si’nde Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Ba­lı­ke­sir’de ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da ka­yıp­sız ola­rak tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu Uğur­can Dur­sun, Yi­ğit Fur­kan Şim­şek ve Mu­ham­met Fa­tih Can­dan’lı kad­ro­su ile bir­lik­te Okul Mü­dü­rü Da­vud De­mir­baş, an­tre­nör­le­ri ve okul ida­re­ci­le­ri Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Şam­pi­yon öğ­ren­ci­le­ri teb­rik eden Bü­yük: "Siz­ler al­nı­nı­zın te­riy­le ça­lış­ma­nı­zın kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­nız. Azim, ka­rar­lı­lık, inanç­lı ol­mak önem­li. İler­de ül­ke­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­cek­si­niz. Yük­se­lir­ken te­va­zu­yu da bı­rak­ma­yın. İn­şal­lah iler­de da­ha da ba­şa­rı­lı ola­cak­sı­nız.  Spor ya­pan öğ­ren­ci­le­ri­miz ka­rak­te­ri sağ­lam, ki­şi­li­ği ge­liş­miş, za­rar­lı alış­kan­lık­tan uzak ha­le ge­li­yor­lar. Ba­şa­rı­la­rı­nız da­im ol­sun." di­ye­rek ki­tap he­di­ye et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER