Şampiyon Sungurlu

1. Ama­tör Kü­me’de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di.

Şampiyon Sungurlu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
1. Ama­tör Kü­me’de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di. Kır­mı­zı Be­yaz­lı­lar, en ya­kın ra­ki­bi Os­man­cık Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­dan 0-0 be­ra­ber­lik­le dö­ne­rek li­gin bi­ti­mi­ne bir haf­ta ka­la şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di.
Os­man­cık İl­çe sa­ha­sın­da dün oy­na­nan ma­ça il­gi bek­len­di­ği gi­bi ol­duk­ça yük­sek ol­du. Maç için Sun­gur­lu’dan gi­den yak­la­şık 200 ka­dar fut­bol se­ver ile bir­lik­te beş bin ci­va­rın­da Os­man­cık Be­le­di­yes­por ta­raf­ta­rı ta­kım­la­rı­na maç bo­yun­ca bü­yük des­tek ver­di­ler. Ma­çı Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı Ah­met Ak­su, Os­man­cık Kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ham­za Ka­ra­taş, Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Os­man­cık Be­le­di­ye Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ku­lü­bü baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan da ma­çı iz­le­yen­ler ara­sın­da yer al­dı­lar.

Şam­pi­yon­luk için mut­lak ka­zan­mak zo­run­da olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por rma­ça da­ha atak baş­la­dı an­cak Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por or­ta ala­nı iyi ka­pa­ta­rak ra­ki­bi­ne boş alan bı­rak­ma­dı. İlk ya­rı­sın­da iki ta­kım­da po­zis­yon bul­mak­ta zor­lan­dı­lar.
Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da yi­ne to­pa da­ha çok sa­hip olan Os­man­cık Be­le­di­yes­por ra­kip ka­le önün­de po­zis­yon bul­mak­ta zor­lan­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por özel­lik­le ra­ki­bin ha­va top­la­rın­da iyi bir sa­vun­ma ör­ne­ği ve­re­rek po­zis­yon ver­me­di. Son bö­lüm­de za­man za­man ge­ri­lim­ler ya­şan­sa­da iki ta­kım oyun­cu­la­rı­da fa­ir play bir dav­ra­nış gös­ter­di­ler ve cen­til­men­ce mü­ca­de­le et­ti­ler.

Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un son da­ki­ka­lar­da­ki gol bas­kı­sı kar­şı­sın­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bi­ne bu iz­ni ver­me­di ve sa­ha­dan 0-0 be­ra­ber­lik­le ay­rı­lan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bi ile üç pu­an­lık far­kı ko­ru­du ve iki­li ave­raj üs­tün­lü­ğü­nü ele ge­çi­re­rek son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER