Şampiyona İskilip Dolmalı tören

12-13 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Çorum Belediyespor güreşcisi Ferhat Yiğit için Atıf Der ve İskilipgücüspor tarafından İskilip dolmasıyla bir ödül töreni düzenlendi.

Şampiyona İskilip Dolmalı tören

MU­RAT KA­RA­SU

Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu Fer­hat Yi­ğit’e  şam­pi­yon­luk ge­ce­si dü­zen­len­di. 12-13 Yaş Ser­best Gü­reş Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda üst üs­te ikin­ci kez al­tın ma­dal­ya ka­za­nan Fer­hat Yi­ğit için İs­ki­lip­gü­cüs­por ve Atıf Der ta­ra­fın­dan bir şam­pi­yon­luk ge­ce­si dü­zen­len­di. İs­ki­lip­gü­cü ta­ra­fın­dan iş­let­me­ye açı­la­cak çay bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen ye­me­ğe Kay­ma­kam Ha­run Re­şit­han, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma, Jan. Ko­mu­ta­nı Zi­ya Bal­cı­oğ­lu, Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, AK Par­ti İl­çe Baş­kan Mus­ta­fa Lek, MHT İl­çe Teş­ki­la­tı, CHP İl­çe Baş­ka­nı Bu­rak İz­zet Ka­ra­ca, Me­tin Al­kan Halk Eği­tim Mü­dü­rü A. Fa­ruk İmal, Es­naf Oda­la­rı Baş­ka­nı İs­met Uz­lu, Oda Baş­kan­la­rı ve Da­ire Mü­dür­le­ri ile şam­pi­yon gü­reş­çi­nin ai­le­si ile İs­ki­lip­li şam­pi­yon gü­reş­çi­ler Öz­gür Yi­ğit ve Bay­ram Öz­de­mir ve gü­reş ve fut­bol ta­kı­mı spor­cu­la­rı ka­tıl­dı­lar.

Ge­ce­de İs­ki­lip Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ve Kay­ma­kam’ın ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ödül tö­re­ni ya­pıl­dı. Tö­ren­de Fer­hat Yi­ğit’i İs­ki­lip­gü­cü ta­ra­fın­dan bir adet çey­rek al­tın he­di­ye edi­lir­ken ge­ce­ye te­le­kon­fe­rans sis­te­li ile ka­tı­lan Yar­gı­tay 16. Ce­za ve Üst Ku­rul üye­si Onur­sal Baş­kan Sav­cı Ha­kan Yük­sel bin li­ra ödül ver­di.

Tö­ren­de ay­rı­ca MHP ka­dın kol­la­rı Baş­ka­nı Sem­ra Mum­cu ise Fer­hat Yi­ğit’e Ku­ran’ı ke­rim ve Türk bay­ra­ğı he­di­ye et­ti. Yak­la­şık iki yüz da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı ye­me­ğin ve­ril­di­ği İs­ki­lip­gü­cü Çay bah­çe­si bü­yük be­ğe­ni top­la­dı. Ku­lüp ola­rak İs­ki­lip­gü­cü’nün son yıl­lar­da baş­lat­tı­ğı te­sis­leş­me ham­le­si ve spor­tif ba­şa­rı­la­rı bü­yük tak­dir top­la­dı.

Tö­re­nin ar­dın­dan ise Atıf-Der ve Ak Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Lek’in kat­kı­la­rı ile ha­zır­la­nan İs­ki­lip Dol­ma­sı ik­ram edil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER