Şampiyona karışlama

Ankara’da yapılan Küçük Minikler Türkiye serbest güreş şampiyonasında 44 kiloda altın madalya kazanan İskilip’li güreşçi Ferhat Yiğit’e ilçeye dönüşünde karşılama töreni düzenlendi. İlçe turu attırılan küçük şampiyon için önümüzdeki hafta içinde ilçede protokol ve vatandaşların davet edileceği kapsamlı bir ödül töreni düzenleneceği açıklandı.

Şampiyona karışlama

HA­LİL ÖZ­TÜRK
An­ka­ra’da ya­pı­lan Tür­ki­ye Kü­çük Mi­nik­ler Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı 12-13 Yaş’ta al­tın ma­dal­ya ka­za­nan İs­ki­lip’li gü­reş­çi Fer­hat Yi­ğit’e il­çe­de kar­şı­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. An­ka­ra Ta­ha Ak­gül Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan şam­pi­yo­na­da 44 ki­lo­da mü­ca­de­le eden Fer­hat Yi­ğit 22 ra­ki­bi ile gir­di­ği mü­ca­de­le so­nun­da fi­na­le ka­dar yük­sel­miş ve fi­nal ma­çın­da Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’dan Yu­suf Meh­me­toğ­lu’nu ye­ne­rek al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­muş­tu.

Gü­re­şe İs­ki­lip­gü­cüs­por’da baş­la­yan ge­çen yıl Ço­rum Be­le­di­yes­por bün­ye­si­ne ge­çen Fer­hat Yi­ğit ön­ce­ki yıl ka­zan­dı­ğı şam­pi­yon­lu­ğun ar­dın­dan bu yıl­da 12-13 Yaş’ta Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olan Fer­hat Yi­ğit ve an­tre­nö­rü Adem Uy­sal il­çe gi­ri­şin­de kar­şı­lan­dı.

Atıf Der ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kar­şı­la­ma tö­re­ni­ne Ak Par­ti İs­ki­lip İl­çe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Lek ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Atıf Der Baş­ka­nı Mu­hit­tin Tel­li ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­cu ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile şam­pi­yon gü­reş­çi­nin ai­le­si ve spor­cu ar­ka­daş­la­rı ka­tıl­dı.

Sa­na­yi Kav­şa­ğın­da dü­zen­le­nen kar­şı­la­ma son­ra­sın­da şam­pi­yon gü­reş­çi il­çe­de bir tur at­tık­tan son­ra Şe­hir Par­kın­da bir sü­re soh­bet edil­di.

Şam­pi­yon spor­cu için önü­müz­de­ki haf­ta için­de İs­ki­lip­gü­cü Ai­le Çay Bah­çe­si’nde pro­to­ko­lün ve da­vet­li­le­rin ka­tı­la­ca­ğı bir ödül tö­re­ni dü­zen­le­ne­ce­ği öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER