Şampiyonlar’dan ziyaretler

U 12 liginde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu kazanan İskilipgücüspor takımı Kaymakam Harun Reşid Han ve Belediye Başkanı Recep Çatma’yı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Harun Reşid Han minik takım ile çim sahada maç yapma sözü verdi.

Şampiyonlar’dan ziyaretler

MURAT KARASU
Ço­rum ama­tör fut­bo­lun­da se­zo­nun son şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan İs­ki­lip­gü­cüs­por U 12 ta­kı­mı Kay­ma­kam ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nı­nı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.


İlk ola­rak Kay­ma­kam Ha­run Re­şid Han’ı zi­ya­ret eden İs­ki­lip­gü­cü ka­fi­le­sin­de Baş­kan Ni­hat Ar­mut­cu, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve ta­kı­mın so­rum­lu­su Ba­ha­dır Tel­li ile şam­pi­yon ta­kı­mın oyun­cu­la­rı­nın bir bö­lü­mü ha­zır bu­lun­du. Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Kay­ma­kam­Re­şid Han ço­cuk­la­rın ba­şa­rı­sın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu ku­lüh ola­rak fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Kay­ma­kam Ha­run Re­şid Han zi­ya­ret sı­ra­sın­da ço­cuk­lar­la ha­lı sa­ha­da bir maç yap­ma sö­zü de ver­di.


İs­ki­lip­gü­cü U 12 şam­pi­yon ta­kı­mı da­na son­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Bu zi­ya­ret­te Be­le­di­ye Baş­kan ve­ki­li Mu­rat Ön­der de ha­zır bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Çat­ma, mi­nik spor­cu­la­rı ka­zan­dık­la­rı şam­pi­yon­luk­tan do­la­yı kut­la­dı ve bu ba­şa­rı­nın de­vam et­me­si­ni di­le­di. Çat­ma öte yan­dan il­çe sta­dı­nın ze­mi­ni­nin sen­te­tik çim ya­pım işi­ni ya­kın­dan ta­mip et­ti­ği­ni ve ye­ni se­zo­na ye­ti­şe­ce­ği­ni söy­le­di. Zi­ya­ret­te şam­pi­yon spor­cu­la­ra ge­rek eği­tim ge­rek­se spor ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­kan Çat­ma des­tek­le­ri­nin de­vam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.


İs­ki­lip­gü­cüs­por ta­kı­mı da­ha son­ra İl­çe Nü­fus ve OHAL Bü­ro­su Mü­dü­rü Se­dat Bı­dık ve İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ba­ha­dır Vur­gun’u zi­ya­rett et­ti. İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ba­ha­dır Vur­gun İs­ki­lip­gü­cü - Po­lis­gü­cü ma­çı ko­nu­sun­da an­laş­tı ve Kay­ma­kam’ın da for­ma gi­ye­ce­ği ma­çın en kı­sa sü­re­de oy­nan­ma­sı bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER