Satranç’ın şampiyonları belli oldu

Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Ço­rum'da dü­zen­le­nen Tür­ki­ye Kü­çük­ler ve Yıl­dız­lar Ta­kım Sat­ranç Şam­pi­yo­na­sı so­na er­di. 

Satranç’ın şampiyonları belli oldu

Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Ço­rum'da dü­zen­le­nen Tür­ki­ye Kü­çük­ler ve Yıl­dız­lar Ta­kım Sat­ranç Şam­pi­yo­na­sı so­na er­di. 

Kent­te­ki bir otel­de dü­zen­le­nen ve 6 gün sü­ren şam­pi­yo­na­da, 55 ta­kım­dan 248 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Tur­nu­va so­nun­da de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­lar için ku­pa ve ma­dal­ya tö­re­ni dü­zen­len­di.

Ço­rum Va­li Yar­dım­cı­sı Tur­gay Gü­lenç, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, son yıl­lar­da sat­ran­cın, dün­ya­da ve Tür­ki­ye'de da­ha faz­la iz­le­nen bir spor da­lı ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­di.

Tür­ki­ye'de­ki li­sans­lı spor­cu sa­yı­sı­nın 800 bin­den faz­la ol­du­ğu­na işa­ret eden Gü­lenç, "Ül­ke­miz­de li­sans­lı sat­ranç spor­cu­su sa­yı­sı, fut­bo­lu bi­le ge­ri­de bı­rak­mış du­rum­da. Sat­ranç­la il­gi­le­nen spor­cu­la­rı­mız, ha­ya­tın içe­ri­sin­de bir­çok prob­lem­le baş et­me­yi sat­ranç oy­nar­ken öğ­re­ni­yor­lar. Bu sa­ye­de genç­le­ri­miz ra­ki­be say­gı­lı ol­ma­yı, ay­nı za­man­da sa­bır­lı ol­ma­yı öğ­re­ni­yor. De­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­rı­mı­zı teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum." di­ye ko­nuş­tu.

Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Gül­kız Tu­lay ise ku­lüp­leş­me­nin alt­ya­pı­sı­nı oluş­tur­mak ama­cıy­la şam­pi­yo­na­yı bu yıl ilk kez ku­lüp li­sans­lı spor­cu­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

Ta­kım­la­rın şam­pi­yo­na­ya ka­tı­lım sa­yı­sı­nın, bu ko­nu­da ne ka­dar doğ­ru bir ka­rar al­dı­ğı­nı gös­ter­miş ol­du­ğu­nu ifa­de eden Tu­lay, "Emi­nim ki ge­le­cek yıl bu tur­nu­va çok da­ha güç­lü, da­ha faz­la il­gi gö­re­rek ve ar­tan bir se­vi­yey­le de­vam ede­cek­tir." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. 

Tu­lay, Türk sat­ran­cı­nı her açı­dan da­ha ni­te­lik­li kı­la­cak ça­lış­ma­lar yap­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı kay­det­ti:
"Ço­rum'da 6 gün bo­yun­ca 55 ta­kım ve 248 spor­cu­mu­zun he­ye­ca­nı­na or­tak ol­duk. Bir­lik ve be­ra­ber­lik do­lu bir haf­ta ge­çir­dik. Ne­fes ne­fe­se ge­çen 9 tur so­nun­da de­re­ce el­de eden ta­kım­la­rı­mı­zı ve spor­cu­la­rı­mı­zı kut­lu­yo­rum. Di­le­rim ki sat­ranç tah­ta­sı üze­rin­de ver­di­ği­niz her ses­siz mü­ca­de­le­nin so­nu za­fer­le bu­luş­sun ve her ham­le­niz, ha­ya­tı­nı­zın her dö­ne­min­de ka­zanç ve mut­lu­luk ge­tir­sin." 
Şam­pi­yo­na­da, kü­çük­ler­de Pen­dik Sat­ranç Ku­lü­bü bi­rin­ci, Apay­dın Sat­ranç Ku­lü­bü ikin­ci, An­ka­ra DSİ Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü de üçün­cü ol­du.

Yıl­dız­lar­da ise Pen­dik Sat­ranç Ku­lü­bü'nün bi­rin­ci­li­ği, Apay­dın Sat­ranç Ku­lü­bü'nün ikin­ci­li­ği, Or­ta­ca Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü üçün­cü­lü­ğü el­de eder­ken, ka­dın­lar ka­te­go­ri­sin­de Tar­sus Ze­ka Sat­ranç Ku­lü­bü bi­rin­ci, Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Spor Ku­lü­bü ikin­ci, Bor­no­va Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü üçün­cü ol­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di.

De­re­ce­ye gi­ren ta­kım ve spor­cu­la­ra ma­dal­ya­la­rı, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu, Va­li Yar­dım­cı­sı Gü­lenç, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer ve Gül­kız Tu­lay ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di.(AA)

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2018, 11:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER